Nut, Kosmische Moeder en Schatbewaarder

Nut, Kosmische Moeder en Schatbewaarder
 
 
Door Wytske Jónás, 02 april 2018
 
Ik ben Nut (Noet), Moeder van de Goden en Schatbewaarder van het Eerste Uur. Ik ben het hoogste uitspansel van je eigen bewustzijn. Ik ken de reis van jullie ziel, want ik heb jullie vanaf het eerste moment begeleid. Voortdurend keerde je terug in mijn armen en liet je jezelf in mij opnieuw geboren worden. Jullie zijn er nu aan toe om mij terug in herinnering te brengen, want ik leer je jezelf opnieuw in deze wereld te baren. Ik zal je helpen herinneren wie je bent, en hoe je jezelf opnieuw geboren kunt laten worden…
 
Oeroude band
 
Je leest dit omdat je weet dat je één van ´De Ouden´ bent. Je weet ook dat je afkomst bij ons, bij de sterren, ligt. En dat de geschiedenis van je ziel, ja zelfs van je planeet, terug te vinden is in het cellulaire geheugen van je  lichaam –tot in het diepst van je botten. Net als stenen de informatie en coderingen bevatten van de plekken waar ze al heel lang liggen.
 
Je hebt deze informatie en coderingen opgehaald en jezelf ontcijferd. Bravo! Dat is precies waarvoor je naar de aarde kwam. Als de schriftrol van een heilige tekst heb je jezelf helemaal uitgerold en de kennis en wijsheid die er lagen binnenin je wezen geactiveerd. Je bent een levende bibliotheek en als je jezelf met helderziende ogen zou waarnemen, zou je zien dat jouw velden vol codes en symbolen de velden van andere mensen beïnvloeden. Soms is het een ware kruisbestuiving van tekens en geometrische vormen die over en weer gaan. Sterker nog, het is alsof jij een lopende sleutelbewaarder bent, die anderen helpt hun eigen sloten open te draaien. En de kluizen van hun ziel te onderzoeken. Andersom wordt ook jij geholpen, door de spiegels die zij je voorhouden. Als één van de Ouden ben je teruggekeerd om dit te doen, en daarbij dikwijls zelfs naar plekken teruggegaan die al lang op jouw komst zaten te wachten.
 
Als je kosmische moeder heb ik je uitgezonden en je hebt ook op mij gestudeerd. Dat is een knappe prestatie en ik geniet van alle kennis die jullie als soort aan mij terugkoppelen. Als een echte moeder ben ik trots op je dat je mij, een belangrijk deel van jouw macrokosmos, binnen je eigen microkosmos bestudeerd hebt. Maar nu je zover gekomen bent, wil ik je graag herinneren aan je oeroude band met mij. Wanneer jij je die en ook mij weer herinnert, zal je spirituele ontwikkeling vele malen sneller gaan. Je zult veel sneller de ‘nieuwe jij’ baren. Een mooie gedachte rond Pasen, nietwaar?
 
Het noemloze mysterie
 
 
Ik ben Nut, de Moeder van de Goden, en Schatbewaarder van het Eerste Uur. Ik ben het hoogste uitspansel van je eigen bewustzijn. Jarenlang heb je je zorgen aan mij overgedragen, je vermoeide lijf en leden ten ruste gelegd onder mijn beschermende deken. Je zult je mij herinneren, maar je zult misschien het gevoel hebben dat ik ver weg ben en me nauwelijks bemoei met je leven. In het Oude Egypte werd ik de Moeder van de Goden genoemd, en ik had daar geen eigen tempel omdat dat helemaal niet nodig was. Maar je kende mij wel, o.a. omdat ik de binnenkant van jullie sarcofagen sierde. Ik was de ‘Meesteres van het Al’, ‘Zij die hoedt en beschermt’ en ‘Zij die duizend zielen koestert’. Ooit leefde je met mij indachtig.
 
Laat mij deze gelegenheid benutten om je opnieuw vertrouwd met mij te maken, en je vooral ook te leren dat je volledig fearless door het leven mag gaan. Ik zal hieronder wat tipjes van de sluier oplichten, niet alles –want daar is mijn sluier te groot voor en ik ben ook simpelweg teveel om te bevatten. Ik ben immers altijd minstens duizend sterren ‘away’, het noemloze mysterie. Ik bén ook niet te benoemen en ik kan op veel plekken tegelijk zijn. Ik kan de essentie van mijn wezen weliswaar moeiteloos aan je overdragen, maar daarbij ben ik hooguit als de druppel die de hele oceaan bevat, want mijn totaalwezen kun je niet vasthouden en ik glip altijd door je handen, vloeibaar als water. Ik bén water, net zozeer als ik ruimte ben.
 
Daarom kan ik ook niet anders dan jullie herinneren aan jullie eigen erfenis. De druppel bevat in zichzelf de hele oceaan, maar de oceaan is ongrijpbaar en kan op zoveel plekken evenzovele van haar gezichten laten zien. Dat maakt mij mysterieus in jullie beleving en dus kan ik jullie alleen herinneren aan jullie eigen ervaringen van mij. En deze kunnen per cultuur, ja zelfs per individu verschillend zijn.
 
Waarom ik dan toch van mij laat horen? En op dit moment? Het antwoord is dat jullie mij naar jullie toehalen. Jullie hebben mij in jullie zelf ontdekt en in jullie uitdijend bewustzijn zijn jullie eraan toe om mij opnieuw te integreren. Of eigenlijk is het meer jullie persoonlijkheid die daaraan toe is. Voor een groot aantal van jullie is ascentie een reëel gegeven, iets waar jullie bewust mee bezig zijn. ‘Hoe kan ik het stralende licht, dat IK BEN, integreren hier op aarde –de wereld van materie en stoffelijkheid? Hoe kan ik vanbinnen zo leeg en hol als riet worden, opdat de Grote Geest, die IK ook BEN, ongehinderd door mij heen kan stromen en Gods werk in actie op aarde zijn?’ Dit zijn enkele van de vragen die jullie bezighouden.
 
Word stil van binnen… en luister inderdaad eens naar het prachtige lied van het riet. Het is niet zomaar een beeld ontstaan uit de toevalligheid van het voorkomen van deze plantensoort op jullie planeet. Riet werd niet zomaar op jullie aarde gebracht. Zij maakt deel uit van een symfonie aan plantensoorten die je jouw eigen goddelijke schepping in herinnering brengen. Laat je wiegen door het gefluister, het geritsel en het wassen van het riet en je ontvangt een glimp van je goddelijke, kosmische oorsprong. Precies daar, te midden van die kosmische herinnering, zul je ook mij, de goddelijke Moeder, kunnen vinden.
 
Water, water, water…
 
Mijn symbool is een waterpot; zoals gezegd ben ik behalve met ruimte (of ether) vooral ook verbonden met het element water. Wat jullie doorgaans van mij zien, is het hemeluitspansel bezaaid met prachtige sterren, maar ik ben zowel ether als water. Ik ben een van de oudste godinnen van het Egyptische pantheon, en de moeder van Isis en Osiris, en Nephtys en Set. Volgens jullie oude verhalen gingen slechts een paar anderen mij voor, te beginnen met Nun, de donkere en grondeloos diepe oerwateren die zich tot in de oneindigheid uitstrekken. De oude Egyptische kosmogonie vertelt jullie hoe jullie universum is ontstaan. Nun is alles en niets, het is het oerwater waar alle vormen reeds in terug te vinden zijn, maar waaruit nog niets is ontstaan. Er ís scheppende kracht aanwezig, maar die heeft zich nog niet geopenbaard en gemanifesteerd. Jullie zouden dat in jullie beleving chaos noemen. Uit dat oerwater bracht Atum zichzelf voort, immers alle vormen zwommen al rond en in deze oerzee is er eigenlijk nog geen onderscheid tussen Atum en Nun, behalve dat Atum de scheppende kracht is vanuit Nun en Nun het Al Wat is en (Nog) Niet Is.
 
 
Atum is de actieve kracht binnenin Nun waardoor alles tot schepping, tot wording wordt gebracht. Atum nu besluit de scheppende kracht verder te brengen omdat de goddelijke natuur zichzelf nu eenmaal creatief wil uitdrukken. Atum is zowel mannelijk als vrouwelijk en besluit om ook dualiteit voort te brengen, de Ene tot Twee te maken en de Twee tot Vier enzovoort, waarbij mannelijk en vrouwelijk van elkaar onderscheidelijk worden. Dit gebeurt in de vorm van Shu en Tefnut. Dit is echter nog niet hetzelfde als van elkaar gescheiden worden: dat gebeurt pas wanneer Shu en Tefnut mij en mijn broerpartner Geb voortbrengen. Maar Geb en ik mochten niet meer, zoals Shu en Tefnut, in een eeuwige omstrengeling blijven, waarbij de een besloten ligt in de ander en de twee voortdurend in elkaar overgaan. Men zegt nu: hemel en aarde werden gescheiden, en daarmee ook het mannelijke en het vrouwelijke om naar elkaar op zoek te gaan. Het is door onze scheiding dat de spirituele wereld uiteindelijk tot manifestatie kan komen.*
 
Het werd mijn taak om jullie te beschermen, om jullie ervaring in dit deel van het universum voor jullie mogelijk te maken. Ik grens de geschapen wereld voor jullie af, want voorbij mijn lichaam bevinden zich de grondeloze oerwateren waarin alle vormen weer tot eenheid oplossen. Jullie wens was het echter om vorm te ervaren, en belichaming, bezieling en vergeestelijking van deze vorm. De ruimte die ik voor jullie schep en tegelijk begrens in een liefdevolle omhelzing van mijn lichaam om jullie wereld, geeft jullie de ruimte waarbinnen jullie je ervaringen kunnen opdoen.
 
Jullie thuis tussen de sterren
 
In het begin, toen jullie net op aarde kwamen, hadden jullie nog een helder bewustzijn van wat mijn lichaam –de sterrenhemel- voor jullie betekende. Vol bewondering en ontzag keken jullie naar de sterren, en de Wijzen onder jullie droegen er zorg voor dat deze kennis niet verloren ging. Zij zijn de Ouden naar wie ik verwijs, zij die hun tempels, piramides en ceremonieën volgens bepaalde richtlijnen op mijn stellaire lichaam afstemden. Zij die beurtelings het bewustzijn van de Sfinx droegen, en die de heilige betekenis kenden van de rituele overtocht van mijn kinderen in hun ‘sterrenboten’ (mijn kinderen, die de sterren vertegenwoordigen, konden zich manifesteren op jullie aarde. Zij zijn de goden die naar jullie planeet kwamen). De Ouden, dat zijn jullie zelf.
 
Jullie waren doordrongen van mijn bestaan, zonder dat jullie tempels voor mij nodig hadden. Anders dan mijn kinderen ben ik echter nooit helemaal ingedaald op aarde, eerder zijn er velen onder jullie die een aspect van mijn wezen vormen**. Jullie gingen echter helemaal op in jullie ervaring in de wereld van de vormen, wat maakte dat ik steeds meer naar de achtergrond verdween in jullie bewustzijn. Dat had zo moeten zijn. Jullie kwamen me echter tegen aan de binnenkant van jullie sarcofagen, soms met de afbeelding van een ladder erbij, opdat jullie de ‘stijgende lijn’ van ascentie naar jullie thuis tussen de sterren terug konden maken. Ik nam jullie na jullie overlijden weer in mijn lichaam op en jullie reisden tussen de sterren van mijn lichaam door op weg naar mijn baarmoeder om opnieuw geboren te worden. Net zoals jullie zon dat deed. Er zit een diepe symboliek achter jullie oude voorstelling dat de zon via mijn mond in mijn lichaam komt en via mijn baarmoeder en vagina weer gebaard wordt. Dit gaat over de geboorte van jullie eigen licht, de zon die jullie zelf zijn, en die door het afsterven van het oude zelf opnieuw tot leven gewekt wordt. Dit gaat over jullie eigen wedergeboorte op een nieuw en hoger, of liever vollediger, plan.
 
Atum, die de eerste scheppende kracht in dit universum was en pure Geest, wilde zichzelf eveneens binnen de wereld van de dualiteit ervaren. De wereld die ik als een kosmische moeder koesterend voor jullie afscherm van de vormeloze werelden daarbuiten. Om dit te kunnen doen moest hij echter een transformatie ondergaan, want hij kon niet zichzelf volledig in één keer inbrengen. Daarom bracht hij zichzelf voort als Ra, de zonnegod; om deze wereld binnen te komen, liet hij zichzelf zo als zon door mij ontvangen en begon de reis (de ‘afdaling’) door mijn lichaam. Net zoals jullie die ooit begonnen zijn, met jullie zielen. Ik heb jullie allemaal ontvangen en door mijn uitgestrekte lichaam laten reizen, om jullie zelf op een bepaald punt via mijn geboortekanaal opnieuw geboren te laten worden.
 
Het oude Egyptische verhaal van de zon die door mijn lichaam reist is eigenlijk dus ook het verhaal van jullie eigen ziel die aan haar tocht in dit deel van jullie universum begon. Je ziel koos ervoor het pad van descentie te gaan en de verstoffelijking in te gaan. Daarbij bracht zij talloze persoonlijkheden voort; het is hierbij jullie huidige persoonlijkheid die er nu voor kiest om deze cyclus te voltooien en opnieuw het pad van ascentie te gaan. En jullie geest glimlacht je toe, want dit is precies wat zij wilde: via het voertuig van de ziel de eigen goddelijkheid ervaren in verschillende graden van bewustzijn (dimensies) en uiteindelijk allen van hen te vergeestelijken –dat wil zeggen geest erin te brengen. Dat is ook ascentie of verheffing: de oorspronkelijke eenheid en liefde realiseren tot in de meest verdichte delen van de uitdrukking van geest –het fysieke lichaam.
 
Kosmische Moeder
 
Noem mij voorts maar de Melkweg, als je dat wilt –ook dat ben ik en het is de naam die mij in verschillende culturen gegeven wordt. De glooiende verschijning aan jullie hemel hebben jullie daarbij geïdentificeerd als een gebogen vrouwenlichaam dat met sterren bezaaid is. Het galactische centrum, het centrum van de Melkweg, is mijn baarmoeder: de ketel van jullie wedergeboorte en een belangrijk portaal naar de andere werelden. De donkere spleet die sommigen van jullie gewaar zijn is mijn kosmische vagina en geboortekanaal. De witte nevelige waas die jullie zien is mijn melkgevende boezem –een aspect van mijn wezen dat op diverse godinnen uit jullie culturen is overgedragen.
 
Ik zal een paar voorbeelden geven en blijf daarbij even bij het Egyptische pantheon. Zo is de godin Hathor nauw met mij verbonden en draagt zij dit aspect van mijn wezen, net als het gegeven dat zij jullie zielen begeleidt bij hun overgang. Deze ‘Godin van het Westen’ waarborgt jullie voortbestaan in het hiernamaals. Net als ik wordt ook zij vaak als een koegodin afgebeeld, die de zon tussen haar horens draagt en jullie voedt met haar melk. Hathor draagt verder ook nog het Venusiaanse aspect van mijn wezen, net als Isis het Siriaanse aspect is gaan dragen. Veel van de jullie bekende goden en godinnen zijn op die manier met een ‘thuisplaneet’ of ‘thuis-ster’ verbonden (en ik, ik omvat ze allemaal).
 
 
Je ziet: ik word niet voor niets de Kosmische Moeder genoemd en veel van mijn aspecten heb ik overgedragen op mijn kinderen, omdat zij in hun individualiteit dichterbij jullie konden komen om jullie te inspireren. Zo kon ik meer op de achtergrond blijven. Jullie zien mij zelfs terugkomen in de bekende afbeelding van Maria, waarbij zij het sterrenkleed draagt of in een blauw kleed de sterren om haar heen getooid heeft (is het wel eens bij je opgekomen dat de verschillende blauwtinten van de mantels van jullie heiligen ook te maken hebben met de kleur die jullie waarnemen aan de hemel (variërend van lichtblauw –dag- tot donkerblauw –nacht?).
 
 
Als kosmische Moeder baar ik eeuwig en keer op keer opnieuw de wereld van de vormen; dat wat afsterft en opnieuw geboren wordt, is immers door mijn geboortekanaal gegaan. Ik ben de moeder van alles wat zich manifesteert, want buiten mij bestaat de ongemanifesteerde, vormeloze wereld van de oerwateren. Ik werk nauw samen met Maät, de godin die de kosmische orde hoedt. Zij zorgt ervoor dat alles in balans terugkeert, en in deze tijd is zij wederom aanwezig omdat we op weg gaan naar de wedergeboorte van een gehele kosmos. De Ouden onder jullie weten en voelen dit: zij hebben glimpen opgevangen van de voleinding van deze cyclus, van de ervaring in verschillende dimensies en werelden waarin dualiteit ervaren wordt. Deze cyclus gaat ooit tot een eind komen (de ommekeer is reeds begonnen) en zij hebben zich al weer aangemeld voor een nieuw experiment van de Schepper.
 
In al die tijd dat ik me meer op afstand en op de achtergrond heb gehouden, was het ook niet nodig dat ik naar voren trad. Echter, nu zijn er steeds meer onder jullie die mij naar jullie toe halen, omdat jullie bewustzijn aan het uitdijen is en mij begint te omvatten. Ik ben de begrenzing van jullie dualiteitservaring en ervaring in de wereld van de gemanifesteerde vormen, maar wie deze ervaringen begint te ontstijgen kan niet om mij heen en zal mij moeten ‘integreren’ en op de een of andere manier opnieuw een plek geven. In welke benoeming dan ook, want Nut is slechts één van mijn vele namen. Uiteindelijk ben ik het, die jullie je laatste grote inwijding zal geven: de geboorte van jullie onsterfelijke zelf. Jullie wederopstanding. Om die reden geef ik jullie hieronder 2 mooie oefeningen (meditaties) mee, om jullie te doordringen van de essentie van mijn wezen. En hoe het is om zelf de stuwende kracht achter je eigen wedergeboorte te zijn.
 
Twee oefeningen:
 
1 Jezelf opnieuw baren
 
Deze oefening raad ik aan om te doen met een kindsdeel (of volwassen deel) van jezelf, dat in een moeilijke ervaring heeft gezeten. Moeilijke en zelfs pijnlijke ervaringen zijn dikwijls een inwijding die door jullie ziel is gekozen, hoe lastig ze ook waren. Ook trauma’s vallen hieronder. Het is belangrijk om veel liefde en compassie voor jezelf te voelen, wat er ook met je gebeurd is. Ook is het belangrijk om te leren vergeving te schenken, zowel aan jezelf als aan eventuele andere betrokkenen. Oefen in dit mededogen en deze liefde voor jezelf (en wie weet, zelfs dankbaarheid voor de ervaring). Dit opent je hartcentrum en je thymuschakra, waardoor je je hoger zelf naar je toe begint te trekken. Met een geopend hart is het namelijk veel makkelijker je hiermee te verbinden, omdat je persoonlijkheid minder de neiging heeft om er voor te gaan zitten.
 
Wanneer dit je lukt, nodig ik je uit om naar jezelf te kijken van een afstand. Zie het kind of de volwassene die je toen was vanuit een moederhart vol compassie. Als je dat fijn vindt, mag je mijn energie naar je toe halen en mij ‘lenen’ voor deze ervaring. Je stelt je dan dus voor dat je als mij, je kosmische moeder Nut, naar jezelf kijkt. Dan til je jezelf vol liefde op, als een baby die je naar je toehaalt. Zeg dat het tijd is dat het opnieuw geboren wordt. En dat jij dat gaat doen: je gaat jezelf opnieuw baren, jezelf als zonnekind. Visualiseer dat je jezelf ontvangt als een zon, zoals ik dat met Ra heb gedaan: je mag deze zon via je hoofd (of mond) laten indalen. Laat de zon door je hele lichaam gaan, chakra voor chakra om jezelf vervolgens opnieuw te baren (dat kun je ook als man doen!). Je hebt zojuist het leven gegeven aan je nieuwe zelf, en bovendien heb je jezelf hiermee bevestigd als (mede)schepper van je eigen ervaring –maar dan nu op een geheelde manier.
 
2  Zonnekracht
 
De tweede oefening die ik je aanbied gaat zal je helpen je eigen manifestatiekracht in herinnering te brengen en je licht en kracht beter in de wereld te brengen. De oefening lijkt op de voorgaande, maar er zijn wezenlijke verschillen. Stel je voor dat je via je kruin (liefst begin je vanuit je sterrenpoortchakra) een zon omlaag laat dalen je lichaam in. Nu ga je echter niet al je chakra’s langs, maar alle wervels van je wervelkolom. Ga wervel voor wervel langs en laat deze volledig oplichten door de zon. Onderaan gekomen zijn er 2 mogelijkheden: je laat de zon aan zijn terugkeer (ascentie) naar boven beginnen (wederom wervel voor wervel) of je visualiseert dat je deze verder omlaag brengt de aarde in, bijvoorbeeld via een denkbeeldige staart (en pas daarna terug omhoog).
 
Onderschat de kracht van deze laatste optie niet, want veel van jullie weten intuïtief dat ze een krachtige (energetische) staart hebben. Voor de meesten van jullie is het pas met de ontwikkeling van een mensenlichaam dat jullie je staart ‘verloren’, daarvoor manifesteerden jullie jezelf o.a. als draken, leeuwwezens, walvissen, meermensen, reptielen, amfibiën en vissen. Deze staarten bestaan energetisch nog altijd. De indaling en opstijging van de zon bevat uiteraard de symboliek van de descentie en ascentie van je eigen zon (door sommigen zonne-engel genoemd, door anderen ziel, en weer anderen goddelijk en hoger zelf. De terminologie doet er niet toe, want het is alleen binnen de geschapen wereld dat Geest zichzelf wilde ervaren in een veelheid aan energieën en vormen).
Print Friendly, PDF & Email