Het begint

Het begint

De tijd van voorbereiding is voorbij. De inwerkingskracht is begonnen zich te verspreiden door het gehele aardebewustzijn. In de mens op aarde die hiertoe zichzelf verbonden heeft wordt een kracht losgemaakt die zijn vergelijking niet kent. Door alle nieuwe verbindingen die aangelegd zijn stroomt een helder krachtig licht. Het laat zijn impulsen los in de wereld en geeft te kennen dat het werkt. Grote krachten worden hierdoor vrijgemaakt. Neutraliserende krachten die nodig zijn om de grove structuren die zich meer en meer beginnen te roeren in bedwang te houden. Het is een gevaarlijke tijd voor iedereen aanwezig op de aarde. Een tijd die offers vergen zal. Een tijd van zelfonderzoek en verbinding. Een tijd van overgave aan het zelf. Niet de menselijke kern zal van zich doen horen maar de universele kern zal van zich doen spreken. Deze kern heeft een stem. Een stem die krachtig klinkt in de tijd. Een stem die zichzelf zal uitspreken door de tijdstrillingen heen. Fijne structuren, afgestemd op hoogdimensionale frequenties zullen die stem ervaren als een vriend. Grove structuren zullen de stem als een vijand ervaren. Door gebruik te maken van de stemtrillingen,de klanken die in het aards bewustzijnsveld uitgesproken worden kunnen er effecten opgebouwd worden die nodig zijn om aandachtvragende, overheersende patronen het zwijgen op te leggen. Er is in het universum een energieveld opgebouwd dat bedoeld is om afstemmingsprocessen in werking te zetten. De stem van de tijd zal door dit veld heenspreken en zich uitdrukken. Hoog werkende zuivere woorden of gevoelens die zich omzetten in harmonieuze klanken zullen door dit veld opgevangen worden en versterkt. Dit prachtige klankbord zal gekoppeld worden aan andere bewustzijnsvelden die een positieve bedoeling hebben in het verwerkelijken van het scheppingsplan. De blauwdruk van de aarde zal er door geraakt worden en zich gaan omvormen. Klanken vanuit andere lichtstelsels, zorgvuldig opgebouwd voor dit doel zullen zich er mee vermengen en een stroom van geluid voort gaan brengen. Puur door de opbouw van deze klanken zullen negatief ingestelde bewustzijnspatronen zichzelf verlammen. De kracht van het kwaad zal er door verlamd worden en stilvallen. De echo van dit klankbord zal lang natrillen en schokgolven over de aarde veroorzaken. Een kosmisch lied, in permanente stelling gebracht, uitgezongen in de tijd om de groeikrachten van de aarde te prikkelen en te stimuleren zal klinken. Miljoenen schepselen, uit alle richtingen en afstemmingen zullen dit lied helpen vormen en meezingen in het koor. De trillingen die loskomen zullen een groot effect sorteren op de planetaire groeirichtingen. Iedere steen, plant, dier of mens in verbinding met dit lied zal meezingen en zijn trilling loslaten. Aangezet door de levensvormen van de aarde zelf, uitgezet in het universum en omgezet in de tijd zal het gaan werken. 
Het wordt tijd voor ieder mens om zijn verbindingen te controleren. Losmaken van oudetijdstrillingen is noodzakelijk, deze trillingen kunnen een storingsveld met valse tonen er in veroorzaken zodat het echte kosmische lied niet gehoord kan worden. Personen die doelbewust oudetijdstrillingen uit blijven zenden houden vast aan de verkramping. Terwijl het juist de bedoeling is dat er een doorstromende energiestroom gaat ontstaan. Het is goed om in deze tijd de relationele verbindingen te voelen en los te komen van verstorende inwerkingspatronen. Soms bent u geboren in zo een punt en hebt u noodgedwongen geleefd in een verkrampt veld. Doordat de engelen door uw leven heen het kosmisch lied gecomponeerd hebben, zijn er verkrampte moleculen losgekomen en weggehaald. Het kan zijn dat u in dit leven veel verkrampte cellen hebt los moeten trillen om beweging aan te kunnen brengen naar de toekomst toe. Het kan zijn dat u daardoor uw familie niet meer als familie ervaart, of dat andere verbindingen zwaar aanvoelen. De universele geest ontwaakt en maakt u los uit de verstarrende patronen, u hebt geen keus. Als nieuwetijdsmens geboren staat u in uw taak en kunt u niet anders dan de stroom van de tijd volgen. Dat u soms mensen daardoor achter moet laten is onvermijdelijk. Dat uzelf daarin soms als storend wordt ervaren is verwarrend. De dogmatische instellingen vanuit de staat en religie in stand gehouden werken verlammend op de vrije geest. Zelfs de denkbeelden van de individuele mens kunnen star en dogmatisch geworden zijn. 
Als het vrije licht van de sterren door u heen gaat stromen staat alles in het licht van de waarheid. Al uw cellen worden helder gemaakt en in verbinding met het kosmisch lied gebracht. U zendt een permanente stroom van licht uit, klanken die impulsen afgeven en de omgeving helder maken. Zodat in ieder geval U helder gaat kijken en afstand gaat nemen van dat wat onzuiver is. U moet wel, als u dat niet doet neemt de onzuiverheid bezit van u en dat is niet de bedoeling. Er zweven energetisch beladen deeltjes in de atmosfeer. Vervuilde cellen die losgekomen zijn uit het wereldbewustzijn en opgeruimd moeten worden. Op dit moment zweven er triljoenen van die vervuilde deeltjes rond. Deze deeltjes kunnen zich verenigen en grote vervuilde velden gaan vormen. Velden met dode energie die rondzweven in de tijd. Er wordt hard gewerkt om deze velden te neutraliseren en op te ruimen. Er zijn daartoe speciale eenheden ongezien aan het werk. Als een vervuild energieveld zichzelf gaat verplaatsen kan hij als een grote onzichtbare wolk om een mens, plaats, land gaan hangen. Zodat de gehele omgeving in verstarring gebracht kan worden. Het kan een levensfase infecteren en in staat van ziekte brengen. Temidden van zo'n stralingsveld geboren is het hard werken voor een lichtziel om zijn cellen gezond en sterk te houden en bovenal neutraal. Door de transformatieprocessen die gaande zijn in het werelddenken kunnen er zelfs vervuilde energiewolken loskomen uit een generatielijn of een heel volk. De wereld schoont zichzelf op en duwt de rommel naar de oppervlakte. Er zweven in deze tijd dus veel van die velden rond. Zij bewegen zich door tijd en ruimte of het niets is en hechten zich soms eeuwenlang aan een bepaald patroon. Geboren in de verstikkende wolk van dode energie kan er een gevoel van verlamming opgetreden zijn. Lichamelijke en/of geestelijke ziektes kunnen ten gevolge van die stofwolk ontstaan zijn. De wereld kent veel van die plaatsen. Er zijn maar weinig plaatsen te vinden waar deze patronen niet aanwezig zijn. Vooral in dichtbevolkte gebieden vormen zij zich en omhullen het levende weefsel. En assimileren. Door de cellen van binnenuit helder te maken en vanuit de kosmos een sterke trilling in te ademen ontstaat er een omgekeerde beweging. De lichtmens leeft temidden van de vervuiling, maar creëert zijn eigen leefwereldwaarin het gezonder vertoeven is. Hij kan dus slecht leven temidden van levensvormen die zichzelf in de vervuiling houden en niet door de mist heen kunnen/willen kijken.
Hij voelt weinig affiniteit met de wereld om hem heen en lijkt daardoor soms gevoelloos. Hij is echter niet gevoelloos maar gevoelvol. De nutteloze processen die door de vervuiling ontstaan raken hem niet meer. Daardoor ontstaat er afstand. Zijn gevoel is dusdanig veranderd dat de verbinding met de wereld om hem heen verandert. Hij herkent deze wereld niet meer als zijn wereld. Door zich op te trekken naar een hoger gevoelsniveau ontstaat er minder gevoel naar de gevoelloosheid van de net verlaten wereld. Een lichtmens laat die wereld al ver voor zijn aardse dood los en komt steeds meer op zichzelf te staan. Hij verdwijnt uit de veelheid naar de eenheid en vanuit die eenheid keert hij terug naar een nieuwe veelheid. Een veelheid die zich in andere dimensies openbaart. Door zich tijdens het leven al af te stemmen en in te stemmen met die nieuwe veelheid laat hij voorgaande veelheden los en verwijdert zich van die kern. Hij leeft al met èèn voet in de nieuwe wereld terwijl zijn andere voet nog in de oude wereld staat. Zijn bewustzijn trilt in verschillende patronen en het is belangrijk om de schonere trillingen van de nieuwetijdsvelden toe te laten, zodat het bewustzijn meer en meer over kan gaan in de helderheid van deze stroom. Een helder mens is een sterk mens. Een sterk mens kan zijn lichtidentiteit loslaten en in de wereld plaatsen. Zodat dit voorbij zijn stofidentiteit kan groeien en een veel grotere plaats gaat innemen. De lichtmens die universeel verbonden blijft, krijgt een enorm stralingsveld om zich heen. Zijn lichtidentiteit duwt de zwaardere moleculen verder en verder van hem af en hij neemt daardoor een veel grotere ruimte in dan voorheen. Die ruimte is verworven unieke ruimte. In die ruimte is steeds meer plaats voor groeiprocessen van de persoonlijkheid zelf. De stofidentiteit kan aan het werk gaan om naar de ruimtes van de lichtidentiteit toe te groeien. Is de lichtidentiteit eenmaal geboren, dan zijn de grenzen verdwenen en krijgt de innerlijke ruimte van de mens een eindeloze kans om in de eeuwigheidsfaktor over te gaan. Dan krijgt het stoflichaam de kans om zich te ontdoen van patronen die via de erfelijkheid en de opgelegde structuren van de cultuur doorgegeven en verankerd zijn. Het lichtwezen neemt zoveel ruimte in dat in de cellen van het stofwezen de overgedragen ruimtes losgemaakt kunnen worden en verwijderd. Naarmate de mens verder groeit in dit proces zal er minder en minder herkenning zijn naar de oude patronen. De nieuwe identiteit staat daar los van, is universeel en niet verbonden met tijden of generaties. Deze identiteit staat op zichzelf. Is verbonden met een universeel ras. Daarin zijn geen erfelijke factoren van het aardse ras terug te vinden. Daar de mens steeds dichter terugkeert naar zijn oorspronkelijke afstemming kunnen de aardestructuren naar de achtergrond geschoven worden en verwijderd. De mogelijkheid ontstaat om de genen vrij te maken van erfelijke eigenschappen en hen in de nieuwe identiteit te plaatsen. Geen enkele aardse lichamelijke of geestelijke ziekte heeft dan vat op het bewustzijn van deze mens. Zijn wezen staat volkomen op zichzelf en in zijn wezen is de opbouw van de nieuwe cellen waar te nemen. De cellen groeien uit en leggen zich over de aardse cellen heen. Nemen hen op en veranderen de informatie die in de kern van de cellen opgeslagen ligt. Zo krijgen de vervuilde energievelden niet meer de kans om via aardse karmische verbindingen binnen te dringen en de informatie in de cellen te veranderen of ziek te maken. Zo wordt het kosmisch volk sterk en komt het los te staat los van het aardse volk. Zo scheppen zij hun eigen leefwereld en leefwijze. En trekken zij zichzelf langzaam maar zeker op in de volgende dimensie. Een trage maar zichtbare interne verhuizing met een groot impact. Doordat de stralingsvelden om de persoon heen zo groot zijn, en velen tegelijkertijd in deze velden groeien en werken wordt de kracht van de vervuilde velden langzaam maar zeker ondermijnd.

Print Friendly, PDF & Email