De Siriuspoort

De Siriuspoort

Door het universum lopen vele routes. Deze routes zijn aan elkaar geschakeld in verschillende dimensionale lagen. Om van de ene dimensie naar de andere te kunnen komen moet je gebruik maken van een sterrenpoort. Deze poort bestaat uit een veld van verschillende scheikundige verbindingen die zodanig op elkaar zijn afgestemd dat de ene molecuul de ander in zich op kan nemen, om kan zetten in een andere frequentie en vervolgens weer los kan laten. Vlakbij ons lichtstelsel bevindt zich zo'n transformatiepoort. Deze poort werd in vroeger tijden gebruikt door levensvormen uit andere lichtstelsel om het bewustzijnsgebied van de aarde binnen te kunnen komen. De Siriuspoort bestaat uit twaalf dimensies. Die ieder op zich weer verbonden zijn met een sterrenpoort. De poorten op zich staan in contact met elkaar,maar vibreren niet in dezelfde trilling. Je kunt dit vergelijken met het Matruschka-effect. Iedere dimensie staat op zichzelf en is via het hart verbonden met de anderen. Door te reizen via de poorten kun je de andere delen bereiken. Op een relatief kleine oppervlakte bevindt zich daardoor heel veel meer dan je met het blote oog kunt waarnemen. Daar iedere dimensie zijn eigen trillingsgetal heeft en de levensvormen die zich daar bevinden ook kan men niet van de ene naar de andere plaats reizen zonder het eigen trillingsgetal aan te passen aan de omgeving. De poorten van Sirius scheppen de gelegenheid om het trillingsgetal aan te passen aan de volgende laag. Als schepen die door een sluis passeren moeten, het waterpeil dat zich bij moet stellen enz vormt het lichaam van de levensvorm zich om naar de desbetreffende trillingshoogte. Het kost tijd om van de hoogste dimensie naar de laagste te reizen en andersom. Het omzetten zelf kost niet veel tijd, maar de aanpassingstijd van de levensvorm is langer. Niet alleen vormt het trillingsgetal zich om, maar er moeten ook aanpassingen verricht worden in de levensvorm zelf. Iedere dimensie kent zijn eigen cellichtweefsel en alleen dat weefsel kan gebruikt worden om in te leven.
Toen de aarde in zijn opbouwfase was kwamen vele levensvormen naar deze plaats toe om hun scheppende krachten aan de planeet aan te bieden. Door het samenwerken met elkaar ontstond er een uitwisseling van prachtige energiestromen. 
Daar alles zich in het universum spiegelt kun je je voorstellen dat tegenover de hogere dimensiepoorten ook een aantal lagere poorten aanwezig zijn. Levensvormen uit lagere kosmische graden konden net zo goed reizen door het universum, ook zij gebruikten als het nodig was de 12 spiegelpoorten om door de tijd te reizen en naar andere lichtstelsels te gaan. 
In het hart van het aardebewustzijn ligt de centrale poort, via die poort kon men de aarde betreden.
De energievelden waren en zijn nog steeds vervormbaar. Niets ligt definitief vast. Door gebruik te maken van energie van de eigen afstemming kon men het celweefsel van de aarde inkleuren en dus vorm geven naar eigen inzicht. De hogere levensvormen maakten gebruik van hoog/fijn afgestemd lichtweefsel om de eigen belevingswereld op te bouwen. Zij crëeerden een positief geladen plaats, waar alles harmonieerde met elkaar. De structuren waren fijn en teer, maar kristalhelder en duidelijk. Zij konden ook in direct contact met de thuiswerelden blijven communiceren. De levensenergie was ruim en prettig. Was helder,warm en vredig. De gezamenlijke inspanningen leidden er toe dat men op aarde een stad kon bouwen waar vele kosmische levensvormen zich konden vestigen. Vanuit die stad werden dan de belangrijkste groeiprocessen geregeld, werd de aarde op koers gehouden in het universum en gebruikte men vele vormen van kristallicht om de aardevelden positief te ondersteunen en op te laden.
De Siriuspoort/sluis zette alle benodigde energievelden om en werd een geleidingspoort voor vele krachten. 
Laag kosmisch leven dat binnenkwam via de spiegelpoorten gebruikte de eigen kracht om een energieveld op te bouwen waar ook zij in konden leven. De aarde werd op deze wijze toegankelijk gemaakt en in bezit genomen door levensvormen vanuit verschillende kosmische richtingen. Alle 12 poorten staan immers in verbinding met dimensies die op deze poorten zijn aangesloten. En dat zijn er zeer vele. Naar beide zijden 12 keer 12 dimensies. Het kon niet uitblijven dat er op zodanige wijze werd gewerkt in de atmosfeer van de aarde dat er ergens een raakvlak begon te ontstaan. We spreken over duizenden jaren van manifestatie en groei. De velden begonnen elkaar te raken en men wilde gelegenheid bieden aan vele vormen van kosmisch leven uit welke richting dan ook om zich op de aarde te vestigen. Na geruime tijd waren er vele rassen op aarde, kosmische rassen en mensenrassen. Die zich hoe langer hoe meer met elkaar gingen vermengen. De trillingsvelden begonnen in elkaar over te lopen. De nieuwsgierigheid van het lager kosmisch leven werd dusdanig groot dat men stappen begon te ondernemen om in de stad Atlantis te komen. Men infiltreerde in de stad. Door misleiding en vermenging van verschillende rassen begonnen de zuivere energievelden af te brokkelen en werd de honger vanuit het laag kosmisch leven naar macht groter. Men wilde de stad Atlantis gebruiken als springplank naar hoger gelegen gebieden. 
Men begon zich de functies en posities die in verbinding stonden met werelden uit de hogere graden toe te eigenen. 
Dat ging zo ver dat men op den duur de theoretische kennis bezat om verder te reizen de kosmos in, via de poorten van Sirius. Men wist waar ze zich bevonden,men was op de hoogte van de transformatieprocessen. Men begon hogere graden hun uiterst gevoelige informatie te ontfutselen. Men begon in de geavanceerde ruimtes die met de hogere poorten in verbinding stonden te werken. En men wilde verder gaan dan dat. 
De poorten van Sirius werden/worden allen bewaakt. Niemand kon/kan voorbij een kosmische graad reizen die niet voor zijn bewustzijn geschikt is. Daarom begon men het bewustzijn van hoog kosmisch leven over te nemen. Om via dit bewustzijn, dus meeliftend op de energie en deze gebruikend als een kijkvenster naar andere werelden te reizen. Voor een korte tijd is dat ook gelukt, omdat men onder camouflage reisde en zich zodanig in het bewustzijn van de hoger afgestemde ziel wist te vestigen zonder dat de verbinding met laag kosmisch leven werd ontdekt. Zo namen zij bezit van de stad Atlantis, de scheppingsenergie van de aarde en wilden zij verder het universum in gaan. 
De krachten die zij gingen gebruiken werden zo angstwekkend groot dat de verhoudingen in het universum scheef dreigden te komen liggen.
Op een gegeven moment is er toen besloten dat de aloude poort Sirius gesloten zou worden. In een heftig en bruusk moment is de poort gesloten en werd het energieveld van de aarde volledig op zichzelf gezet. De aantrekkingskracht uit de hogere dimensionale lichtlagen viel weg. Het contact zwakte af. Alleen zij die uiterst telepatisch bleken, waren in staat om via de binnenweg van hun bewustzijn contact te houden met de bovenwereld. 
De lagere graden maakten gebruik van de technologische kennis uit die tijd en probeerden een enorme kernbom te onwikkelen. Zij wilden de Siriuspoort opblazen en openen. Deze bom kon het celweefsel van het aardebewustzijn kapot maken en de laatste restjes hoger licht wegblazen. Dat is ook gebeurd. De bom is gemaakt en in Atlantis zelf tot ontploffing gebracht. Omdat daar de direkte opening naar deze kosmische poort zich bevindt. Velen vluchtten weg voordat de bom tot ontploffing kon komen, anderen werden in deze vernietigende kracht meegenomen en stierven.
Enorme vloedgolven braken los, aardbevingen vonden plaats, branden ontstonden, veel leven op grote schaal werd gedood, maar…de poort van Sirius bleef dicht. De aarde maakte een grote omwenteling en werd losgekoppeld van de universele route. Zelfs de spiegelpoorten verdwenen uit zicht. De aarde dreef stuurloos rond in het universum en had geen oriëntatiepunt meer. De atmosfeer van de aarde was door de straling van de kernbom ernstig verzwakt. Vele vormen van laag en hoog kosmisch leven werden gedoemd om met elkaar samen te leven op dezelfde planeet. De gezondheid en weerstand werden aangetast. Men was niet in staat om lang op de aarde zelf aanwezig te zijn. Er werden tussenwerelden gebouwd, waarin men zich terug kon trekken tussen leven en dood in. Met dat wat in de herrinnering van het eigen bewustzijn aanwezig was probeerde men vanaf dat moment de oorspronkelijke energievelden te herstellen en op te bouwen. Men deed zijn best om de eigen afstemming krachtig neer te zetten. Helaas was de trilling vanuit het laag kosmisch leven sterker en was men krachtiger in staat om zichzelf neer te zetten, omdat de aarde afdreef van de oorspronkelijke ijkpunten. Door de eeuwen heen hebben de hogere vormen van kosmisch leven volgehouden. Door celdeling en vergroting van binnenuit hebben zij hard gewerkt om de trillingen door te geven aan hun nageslacht. Door verbindingen aan te gaan met lagere levensvormen konden zij de lichtgenen doorgeven en na verloop van tijd ook aktiveren. In het massabewustzijn van de hedentendaagse mens zijn er veel van deze hogere lichtcellen aanwezig. Zo veel dat de aansluiting op de poort van Sirius weer hersteld kon worden en de aarde terug gezet kan worden op de koers die hij oorpronkelijk had. We leven in een aktivatiepunt. 
De grote vraag is nu; lukt het ons om de aloude verbindingen te herstellen? De steden van licht te herbouwen en de energiekristallen in gebruik te nemen?
Ja dat gaat lukken, we hebben veel geleerd van deze crisis. Nooit zullen we meer zo naïef zijn om de lichtsleutels uit handen te geven. Onbevoegden zullen hen niet meer in handen krijgen. Wat ze ons ook aanbieden, hoe groot de verleidingen ook zullen zijn, het zal niet meer gebeuren. 
De twaalfvoudige Siriuspoort zal in ere hersteld worden. Alle kosmische graden zullen weer bereikbaar zijn. Duizenden zielen uit al deze afstemmingen zijn naar de ontsluitingsfase gereisd en zullen dit meemaken. Zij staan klaar om ons te helpen als de ontsluiting een feit is. Het heelal zal schudden van het gejuich van deze zielen als het contact weer hersteld is. Vele zonen en dochters zullen hun ouders terugzien uit lang vervlogen tijden. Lichtfamilierassen zullen zich opnieuw verbinden met elkaar en pas dan zal de kosmos klaar zijn voor de volgende stap.

De spiegelpoorten hebben voorlopig geen verbinding vanuit het aards bewustzijn met de lagere kosmische graden. Eenvoudigweg omdat het lichtras zich zo sterk vermeerderd heeft. Het heeft zichzelf uit de lagere rassen geboren laten. Het kan vanuit willekeurig welk tijdspunt zijn licht laten schijnen en naar het begin van alles terugwerken. Zo is ieder ras doorstraalt met lichttrillingen van hoog niveau. En dat uit zich heel sterk in deze tijd. Er kan vanuit de lagere graden geen aansluitingspunt gevonden worden naar laag kosmisch leven. De Siriuspoort zal aan die kant gesloten blijven. Door vermenging vanaf de wortelenergie is de lagere graadswereld een onzichtbaar ras aan het worden. Dat wanhopig probeert om aan de oppervlakte van de tijd gehoor te krijgen. Maar geen stem meer krijgt. Deze rassen zullen vanzelf uitsterven en verdwijnen. Binnen 250 jaar zal er niemand meer op aarde zijn die afstamt van een lageregraadsfamilie.

Door de opening van de Siriuspoort naar de lichtsluis kan er een meervoudige groeikracht opgebouwd worden. De verloren tijd kan daardoor worden ingehaald en zichzelf voorbij streven. 
Door de verbinding vanuit Sirius naar de rest van het universum kan ons lichtstelsel zichzelf opnieuw gaan scharen in de rij van hogere planeten….
Door gebruik te maken van de multidimensionale krachten kan de 3e dimensie-energie ontkracht worden en stil vallen.
Dat wordt geweten, daarom wordt er nu zo hard geschreeuwd. Men wil de aandacht vestigen op zichzelf en daarmee bewijzen dat men sterker is. Wat niet het geval is. De lichtfamilie zal opstaan en een helder neutraliserend veld van licht om en door de aarde heen opbouwen. Vanuit de Siriussluis zullen vanaf nu de bouwstenen worden aangedragen. 
Een groot deel van de oude plaatsen en gebouwen staat in de etherische werelden al klaar en kan in gebruik genomen worden. Zij worden op dit moment bekrachtigd.
De chakra's van de aarde worden ingestroomd met helder, warm, licht. En niets kan dit proces meer stoppen. Laat u daarom niet afleiden door de commotie om u heen. Dat is slechts een schijnbeweging en heeft niets met het doel op zich te maken. Blijf diep van binnen verbonden met uw oorsprong en alles komt in de juiste posities te staan.

Print Friendly, PDF & Email