Interaktie

Interaktie

Ik kom nog even terug op de parallelwerelden en de portalen tussen deze werelden en onze wereld in.
Ik heb jullie uitgelegd dat je zielsgesteldheid van het NU magnetisch inwerkt op de zielsdelen van jezelf in de parallelle werelden. En dat je er steeds meer in slaagt om deze emotioneel eenzijdig gevoede energiedelen van jezelf te integreren in het NUveld. Dat betekent enerzijds dat je steeds meer grip hebt gekregen op je innerlijke wereld van kracht, waardoor er ruimte is gekomen voor dit proces. En het betekent anderzijds dat je in die ruimte gasten krijgt die moeten wennen aan jouw instelling. Alsof er vreemdelingen onder je dak bivakkeren die nog moeten wennen aan de regels van jouw energieland. HET NU. Dat houdt in dat jouw energie als gastheer fungeert en dat deze gastheer ook de regels bepaalt onder het eigen dak. Alsof je steeds met jezelf moet praten om uit te leggen aan jezelf waarom je jezelf niet kwaad, verdrietig, tekort gedaan of ontevreden moet voelen. Onze innerlijke gesteldheid van Nu draagt wat dat betreft de eindverantwoordelijkheid t.o.v. die andere stukjes.
Er zijn tijden geweest dat dit proces anders werkte. Ik geef hier een voorbeeld over. Gedurende je ontwikkelingsproces in dit leven zijn er veel zaken geweest die emotioneel de aandacht gevraagd hebben van je. Soms nam een bepaalde emotie je zo in de houdgreep dat je er ziek van werd of depressief. Je hebt als het waren moeten “ vechten” met jezelf om grip te krijgen op het gevoel dat deze emoties kon kalmeren. Op de momenten dat je in gevecht was met jezelf, dat een bepaalde emotie zo op de voorgrond kwam te staan dat deze niet meer over het hoofd gezien kon worden, schoot er een signaal uit je bewustzijn naar de parallelle werelden. Dit signaal werd opgepikt door dat deel van jezelf in die “ andere” wereld dat aan deze emotie gerelateerd stond. Dat deel voelde zich op onbewust niveau meteen verbonden met jouw gevoel van ellende en begon uit een diepe verwantschap er mee onmiddellijk voeding te sturen om DE EMOTIE te versterken. Alsof de emotie in jou als een kind schreeuwde om voeding en de moederstroom ( de grootste stroom) onmiddellijk toeschoot om je die voeding te geven. Enorme stromen van eenzijdig bewerkt emotievoedsel werden naar je toe gebracht. Je verdronk, stikte af en toe bijna in die voedingsstroom. Je hield het hoofd soms nauwelijks boven water, zo heftig werd je gevoed door deze zgn. hulpbron oftewel door die delen van jezelf die zich onmiddellijk solidair verklaarden met jouw gevoel van onmacht in welke richting dan ook. Ze lieten je weten dat het inderdaad allemaal zo niet langer kon, dat je tekort gedaan werd en deze wereld beter zou kunnen verlaten, omdat het een rotwereld is. Ze lieten je geloven dat jij je hier toch niet thuis kon voelen, dat al je moeite voor niets was en dat je er maar beter een einde aan kon maken. Veel zelfmoorden zijn veroorzaakt door deze energiestromen. De zelfmoord van onze wereld was zelfs bijna een feit hierdoor.

 De deuren vanuit de parallelwerelden stonden nogal eenzijdig open gedurende een aantal eeuwen. Dat betekent  dat de emotiepatronen in deze wereld langs achterdeurtjes ongelooflijk gevoed en versterkt werden. Deze voeding kond zo diep inwerken op het gevoelsysteem van het toenmalig NU, alles zo afbreken of juist extreem uitvergroten, dat de aarde er aan kapot dreigde te gaan. Gebeurde er al eens iets positiefs dan was de energie van de subwerelden zo sterk verbonden met de tegenkracht er in dat het bijna onmiddellijk afgebroken werd. 
Daar moest op ingegrepen worden. En Meester Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft er voor gezorgd dat de wegzuigende, ontkrachtende energiestromen van frustratie op welk gebied dan ook door een krachtige filter van onbaatzuchtigheid en liefde konden stromen. Waardoor de tegenkrachten minder grip kregen op het massabewustzijn. Daardoor is  de wereld in een soort van rustfase gebracht waardoor we de kans kregen om onze positieve eigenschappen te gaan gebruiken en aan de wederopbouw te werken. Hij deed dit niet alleen. Duizenden hebben zich aan dit filterveld gekoppeld en hielpen mee om een neutrale zone te bouwen.
Duizenden zielen die 2000 jaar van hun levensenergie gekoppeld hebben aan dit project, waardoor de subwerelden minder kans kregen om hun greep uit te breiden. Die alles op alles hebben gezet om te voorkomen dat de aarde zou imploderen van binnenuit en van de kaart geveegd zou worden. Ook jij kan zo’n ziel zijn.
In die 2000 jaar moest het bewustzijn van de mens vanuit een dieptepunt opgebouwd worden naar een heelheidspunt. Alsof je een schip tegen de stroom in naar de haven moet laten varen. Het tij moest letterlijk gekeerd. En er zijn heel wat pogingen ondernomen om dit schip tot zinken te brengen. Om het af te leiden. Op elk maatschappelijk en religieus gebied hebben de scahduwwerelden geprobeerd grip te krijgen om dit proces te stoppen. Ik denk dat wie dit leest slim genoeg is om in te kunnen vullen hoe dat in zijn werk is gegaan.

We hebben 2000 jaar de kans gekregen om in ons massabewustzijn te laten zien dat we wel degelijk vooruitgang willen aanbrengen. 2000 jaar van inwerken met licht en liefde op de tegenkrachten die uit de parallelwerelden de energie van deze aarde vergiftigden. Langzaam werkten we er naar toe dat de tegenkracht uit deze werelden ( lees dat het bewustzijn van degenen die in deze werelden leven) geneutraliseerd en afgezwakt kon worden, waardoor er een bepaald soort balans kon ontstaan. Nu merken we op dat we op het punt gekomen zijn dat de energiestromen anders gaan werken. We laten zien dat we geen voeding meer willen ontvangen vanuit de subwerelden, maar dat we onszelf kunnen voeden. We nodigen al deze bewustzijnsdelen uit om uit de schaduwwerelden te treden en zich te laten voeden ( helen) door onze energie. Let wel. Ook dit is nog niet eenvoudig. Kijk maar eens in de wereld zelf hoe moeilijk het is om je onder vreemdelingen aan te passen, hun taal te begrijpen, hun manier van denken te volgen. Nu komen er vanuit onzichtbare werelden heel wat “ vreemdelingen” bij. En deze vreemdelingen zoeken hun thuisbasis op. In ONS mogen ze aanwezig zijn, om door de filter van onze ogen te kijken naar een voor hen nieuwe wereld. Daarom zal je geduld moeten betrachten t.a.v. deze vreemdelingen, zij zullen zich de taal van jouw zielsland eigen moeten maken. Ze hebben aanpassingstijd nodig. Hun voedingspatroon moet bijgesteld. En jij draagt de verantwoordelijkheid hiervoor. Dit gaat je leren direct handelend op te treden. Niet te veel innerlijke discussie. Korte metten maken met conflicten in jezelf. Duidelijk zijn. Houvast bieden, structuur geven. Feitelijk gericht leren werken met jezelf. Vertrouw er op dat het Moederland, Het Land Van Jouw Hart, sterk genoeg is om deze afgedwaalde stukjes van jezelf snel een gevoel van thuis te kunnen geven.
Dit staat of valt met hoe Jij er in staat. Krijgen deze innerlijke stemmetjes te veel kans om van binnenuit op jou in te werken i.p.v. andersom dan gaat het fout. Dan nemen ze jou over en dat is niet de bedoeling. Het gaat om integratie. Het gaat om het feit dat Jij nu in de moederpositie verkeert en jij de juiste voeding gaat verstrekken. 
De deuren naar de parallelwerelden staan nog altijd open. De blauwdrukken van frustratie zijn er nog. Het leven aan die “ andere” kant lokt en roept nog steeds. Het gaat er om dat JIJ je keuzes maakt en jouw blauwdrukjes in de schaduwwerelden niet langer voedt met jouw frustratie. Wordt rustig en blijf neutraal. Doorsta deze test als een waarlijk LICHTWEZEN. Ook al lijkt het soms moeilijk in het NU, besef dan dat dit nog geen fractie van het gevoel is wat je daadwerkelijk in die ogenschijnlijk aanlokkelijke subwerelden kan ondergaan.
Laat zien dat je werkelijk een Kristal ( Christus) kind bent. Schijn en straal op de plaats van handeling i.p.v. je te versplinteren door verschillende subwerelden. Heel je innerlijk kristal door in jezelf te geloven en zelfhandelend op te gaan treden. 
De aarde blijft een planeet die op keuzes gebaseerd mag worden. Laten we er met elkaar voor kiezen om in de Eenheid te blijven. 
Zie jezelf stralen als een  krachtige lichtmagneet, die alle splinterstukjes naar zich toetrekt en opneemt in zichzelf.  Poets je doffe plekken ZELF op, repareer de breekpunten met je innerlijke kracht van licht en liefde. Door een gecentraliseerd PUNT van Eenheid te worden in het NU kunnen de portalen naar de parallel werelden misschien voorgoed gesloten worden. Lekt er geen energie meer weg naar onbalanspunten. Houden we de KRACHT in het HIER EN NU en stabiliseren we tot op de diepste niveaus van ons bewust ZIJN.
Zorg dat je in het HIER en NU de juiste voeding krijgt. Voeding die jou versterkt en heelt. Je hoort mij niet zeggen dat dit alles gemakkelijk zal zijn. Het komt inderdaad NU aan op wat JIJ doet en hoe JIJ handelt. Daar kun je niemand anders meer verantwoordelijk voor stellen. Ga jezelf onderzoeken, zoek je leegheid, je holheid en vul het ZELF op met de juiste intenties. 
Het feit dat de kruisgedachte kan oplossen in de tijd, zegt veel over hoe er vanuit de kosmos naar ons gekeken wordt. Blijkbaar heeft “ MEN” weer zoveel vertrouwen in ons dat we geacht worden het ZELF te kunnen. We gaan dit laten zien. We gaan de wegleksystemen repareren. De deuren naar de subwerelden sluiten en KRACHT opbouwen van binnenuit.
Natuurlijk is de kruisgedachte niet meteen weg uit het wereldbewustzijn. Maar omdat dit proces niet langer meer gevoed wordt vanuit de geestelijke werelden zal het een langzame dood sterven uit zichzelf. Laat iedereen maar discussiëren en het thema dood praten. Het is niet meer belangrijk. De diepere gedacht er achter is AF. Het gaat niet om praten, maar om handelen en dit zal geleidelijk aan ook gebeuren. Als er vanuit de lichtwerelden zo veel vertrouwen is ontstaan dat wij dit kunnen, dan moeten wij het vertrouwen hebben in onszelf dat dit ook werkelijk een FEIT is.
Daar de geestelijke  evolutie van de aarde altijd achter loopt op de zielsontwikkeling, duurt het nog geruime tijd voor we hier de vruchten van gaan plukken. Reken er maar niet op dat je hier veel van mee krijgt in dit leven. Maar pas op, vergis je niet. Op allerlei manieren, door “ kleine” aanpassingen en verbeteringen gaat dit toch al zichtbaar worden op grote schaal. En op kleine schaal voor jezelf kun je heel grote veranderingen waar gaan nemen, als je dit alles positief aanstuurt.
Je kunt er naar gaan streven dat wat er ook om je heen gebeurt,  Jij jezelf in een gezond emotioneel klimaat houdt. Geef angst geen voeding, noch boosheid, ontevredenheid of verdriet. 
Geef geen enkele subwereld meer de kans om jouw zwakke plekken te voeden. Ga niet in discussie. Praat en denk geen thema’s meer dood. Het verstand zal wat dat betreft altijd blijven proberen om de CONTROLE te houden. Breng ZELF je leven in een voor jou aanvaardbare haven van veiligheid. Zet je kompas op Overgave en Vertrouwen en laat je leiden door de ster van het Innerlijke Licht.

 

Ik geef je over aan jezelf en wens je de vrede tot in lengte van dagen.….

Print Friendly, PDF & Email