De Witte Tempel 4 | Ons Lichtstelsel als Bronpunt

De Witte Tempel 4 | Ons Lichtstelsel als Bronpunt

Tijdens mijn laatste waarneming zag ik het volgende.
Ik werd meegenomen in het heelal en keek vanuit een ander perspectief naar ons lichtstelsel. Ik zag dat er op de plaats waar ons lichtstelsel ontstaan is een samengevoegd punt aanwezig is. Alsof allerlei stromingen uit diverse richtingen hier samen komen en met elkaar een Bronpunt vormen. Een scheppingspunt. De diverse richtingen vertegenwoordigen daarbij verschillende universele stromingen die een diversiteit van frequenties aanleveren. Vanuit de Centrale Zon wordt er op dit punt ingewerkt en de bedoeling is dat er vanuit dit punt een nieuwe universele ruimte gevormd wordt. Een ruimte die totaal anders zal zijn dan de tot nu toe bekende levensvormen en trillingen. Maar die tegelijkertijd uit de samengevoegde waardes van alle afstemmingen een gelijkwaardigheidfactor in zich draagt. Kort gezegd…alle universele afdelingen dragen hun steentje bij om deze ruimte te vormen en zij krijgen daardoor ook meteen toegang tot dit concept. Er zijn verschillende niveaus van frequentie ingebouwd met als bedoeling dat alle frequenties hierbij hun eigen speelruimte krijgen. Zodat op werkelijk alle niveaus gewerkt kan worden en nieuwe bestaansvormen zich kunnen ontwikkelen. In het mengpaneel van deze ruimte kunnen alle universele volkeren hun genetisch materiaal leggen. Zodat dit zich vormende lichtstelsel een totaal nieuwe soort van leven kan gaan herbergen. Het aardepaneel wordt daarbij opgebouwd uit twaalf verschillende schillen. Iedere schil heeft zijn eigen portaal naar de kosmos en via dit portaal kan men genetisch materiaal versluizen. Daarbij is het trillingsgetal van de schil de graadmeter voor de bewustzijnstoestand van de zielen die in deze afstemming geboren worden. Al het kosmisch leven krijgt zodoende de kans om vanuit de eigen trilling een levensvorm te scheppen. En iedere soort leeft daarbij in zijn eigen schil. De ingebouwde intentie hierbij is ontwikkeling. Hoever kunnen al deze zielen zich ontwikkelen langs de weg der geleidelijkheid. Hoe zal men zich vormen en welke normen worden als vormingswaarden gezien? Zal men in de eigen schil willen blijven of zal men door de ontwikkeling van bewustzijn moeite doen om in een andere schil te komen. Kan vorming en studie het trillingsgetal van een levend wezen veranderen en hem aanzetten tot groei? Je kunt je voorstellen dat binnen deze nieuw gevormde ruimte alle schillen hun eigen trillingsgetal, bewustzijnsniveaus en leefwaardes kennen. Deze waardes kunnen enorm van elkaar afwijken. Toch krijgt iedereen binnen de schillen dezelfde kansen om tot ontwikkeling te kunnen komen en wordt er gekeken hoe men met deze kansen omgaat. Deze kansen worden aangegrepen en benut. De lagere bewustzijnslagen kunnen echter slechts met moeite voorbij hun eigen ijkpunt kijken..ze benutten de energie er om heen niet. Ze werken binnen in de schil en nemen deze ruimte steeds meer in bezit zonder dat er echte groeiwaarde in gelegd wordt. De inzichtelijke ruimtes herhalen zich en zetten de zielen die hierin leven vast. Er begint een schil in een schil te ontstaan, zonder dat deze nieuwe schillen toegevoegde waarde bezitten. Men begint klem te zitten. En de energie binnenin de schil raakt meer en meer verdicht. Zo komen sommige bewustzijnslagen steeds meer op en in zichzelf te staan. De randen rondom deze schillen verharden zich en sluiten de zielen die hierin leven op. Men creëert zijn eigen leefwereld. En gaat op eigen wijze met de klaargezette blauwdrukken om. Zo heeft bij aanvang van dit proces iedere schil zijn eigen tempelcomplexen meegekregen. Die op volle toeren draaien om het energiebeeld in stand te houden, de innerlijke contacten tussen de schillen te bevorderen en uitwisseling tussen de schillen te bewerkstelligen. De tempelportalen vormen sluizen naar de andere schillen, waarlangs zielen als het hun tijd is zich kunnen verplaatsen naar andere afstemmingen. Het aardeportaal is slechts de eerste ruimte van velen. Het ligt in de bedoeling dat er nog twaalf lichtstelsels in het verlengde van deze ruimte gevormd gaan worden. Iedere ruimte ge-ent op de voorgaande en dus steeds hoger in bewustzijn en vibratie. Het Aardeportaal vormt het Bronpunt voor de andere portalen. Maar de ontwikkeling hiervan is door de zich steeds verdichtende lagere dimensionale schillen blijven steken. Daardoor zitten alle andere schillen ook vast. Zij kunnen de energie die de kosmos ons aanbiedt niet goed benutten, omdat deze kracht niet meer door de kern van het aardeportaal heen kan stromen. Je moet je dat voorstellen alsof er door een nauw kanaal een grote stroom van energie getrokken moet worden. Universele energie, die vanuit de al bestaande kosmische ruimte door het kanaal geperst wordt. Als het kanaal zich dan verdicht, kan de stroom er maar met moeite door heen sijpelen. En als de stroom door intense verdichting afgesloten wordt, kan er helemaal geen vernieuwende energie meer door heen. Eerst moet daarom de originele bronenergie weer heropend worden. Zielen uit de hogere schillen dalen daartoe af in de lagere schillen, in een ultieme poging om een bewustzijnsverandering op gang te kunnen brengen. Waardoor het bronpunt weer ontsloten kan worden. 
Het is de bedoeling dat de coderingen uit deze bron vormend in gaan werken op ons lichtstelsel en van daaruit op het twaalfvoudige systeem dat hieraan vast zit. Dat echter pas gevormd kan worden als het eerste deel van de scheppingsprocedure (het aardeportaal) af is…zijn kwaliteit bewezen heeft, uitgetest is op alle fronten en daardoor zijn scheppingsenergie kan aanleveren voor de twaalf keer twaalf schillen die hier nog achteraan moeten komen.

Het aardeportaal bestaat uit twaalf schillen/ringen. Al deze schillen bestaan weer uit twaalf schillen. Iedere schil alleen al bestaat dus uit twaalf keer twaalf ringen, die onderling via de tempels verbonden zijn. Het wordt nog een klus van jewelste om al deze ringen evenwichtig op elkaar af te gaan stemmen. Als in alle dimensies alle tempelcomplexen weer geactiveerd zijn en op volle kracht draaien, kan pas naar een vorm van evenwicht toegewerkt gaan worden. Eerst moeten alle afdelingen binnen onze twaalfvoudige schil goed functioneren. Pas daarna kan er gedacht worden aan de opbouw van de rest van dit gigantische Plan. Het is de bedoeling dat dit een voorwaartse beweging is.

Velen zijn geneigd achterom te kijken en vanuit dit gevoel hun zekerheden te waarborgen. Het is echter niet de bedoeling om terug naar (eender welk) huis te gaan..want dan gaan we terug in de tijd. Om welke vorm van kosmisch leven het ook gaat. Het is de bedoeling om met alles wat in ons is het nieuwe thuis te vormen. Dieper en dieper deze nieuwe ruimte in te gaan. We zijn wezens in ontwikkeling. De goddelijke kern in onze zielen blijft scheppen en vormen en maakt steeds nieuwe ruimtes. Die ieder op zich weer volledig uitgebouwd gaan worden. Het gevoel van naar huis gaan is een aardse emotie. Door de afgescheidenheid voelen we ons niet thuis. Door de verbinding in het hart te voelen, zijn we overal thuis. Met elkaar zoeken we naar nieuwe levenskansen en inzichten. Daarom wil al het kosmisch leven zo graag dat de ontwikkeling door gaat. Als het aardeportaal als een blokkade tussen alles in staat, kan de algehele ruimte niet expanderen. Het kosmisch leven wil door de twaalf schillen heen creëren en zich uitbreiden. Zichzelf steeds in nieuwe vormen manifesteren. Gebruik makend van alle inzichten die voorhanden zijn. De witte tempels vervullen hierin een belangrijke rol. Ze zijn kosmisch afgestemd en kunnen de trillingen opvangen die nodig zijn om tot verdieping te komen. De tempels verbinden alle energielijnen en dragen deze als het ware in hun kern met zich mee. Op dit moment worden er binnen de driedimensionale schillen de tempelcomplexen gereactiveerd. De blauwdruk van dit alles staat klaar. Al geruime tijd dalen priesters uit hogere schillen af naar lagere dimensies om de energie in de tempelcomplexen terug op te starten. Dat gebeurt ook al.

De al eerder genoemde blokkade stond de doorstroming tussen de schillen in de weg.. Een Bronpunt is bedoeld om te stromen en energie aan te leveren. Als de energie om dit bronpunt zich meer en meer verdicht, dan wordt de bron zelf afgesloten en komt er geen vormingskracht meer vrij. Daarom is het nodig dat hoger afgestemde zielen zich in de verdichting begeven om de trillingen uit hun bewustzijn op de blokkade in te laten werken. Door er in te zijn en met de hogere frequenties te spelen/werken trilt men de vastgelopen constructies los. Men maakt ruimte. Dit heeft er na eeuwen van hard werken toe geleid dat de verdichting binnenin de blokkade losgekomen is. De kern haalt weer adem, er ontstaat ruimte. In die ruimte kunnen de tussenverbindingen naar de hogere dimensies weer gaan functioneren. De aderen tussen de ruimtes in worden vrijgemaakt. Er stroomt meer en meer licht in de verdichting en het wordt letterlijk lichter. Daardoor worden de sluiers tussen de dimensies in losser en kan er weer expansie zijn. Zo zal er nog geruime tijd overheen gaan voordat dit deel van het universum helemaal af is. Het is al heel wat als de twaalfvoudige schil waaruit ons lichtstelsel bestaat volledig stromend en doorlicht zal zijn. Vele zielen moeten nog de kans krijgen te ervaren hoe het is als zij in meerdimensionale stelsels terecht gaan komen. Miljoenen zijn nog niet voorbij de eerste drie schillen geraakt. Het wordt hoog tijd dat dit verandert.
Je ziel heeft al een lange weg afgelegd, hij is drager van vele trillingen. Je bent in wezen al kosmisch gevormd en met deze vormingskracht ben je hier aan het werk bent om dit deel van de kosmos te ontsluiten. In je bewustzijn kunnen kristalkrachten liggen die je meegenomen hebt uit andere lichtstelsels. Gestolde energie, dat wacht op het moment dat het weer kan gaan stromen. Je doet dus eigenlijk niets anders dan deeltjes gestold licht vloeibaar maken en die inpassen in de mogelijkheden van deze tijd. Als jij drager bent van hogere frequenties dan werk je waarschijnlijk al eeuwen in de verschillende lagere schillen om deze los te krijgen. En nu de verbinding naar Het Hogere deel van Jezelf beter bereikbaar is kun je dus steeds meer deeltjes gestold licht vrijmaken. En overdragen aan deze dimensie. Er zijn zo veel mensen die niet in deze schil willen blijven..zij hebben ook het recht om door te gaan en de hogere dimensies te verkennen. Als jij je dus nooit thuis gevoeld hebt in deze dimensie weet dan dat jij hier ook niet officieel hoort. Je innerlijk wijst de kou van deze trilling af en doet zijn best om de warmte uit de hogere dimensies op te vangen en hier te plaatsen.. Je legt als het ware een infuus aan vanuit de hogere dimensies om de lagere te ondersteunen . Nu de verdichting om de schillen minder wordt komt jouw eigen afstemming steeds dichterbij. Maar dit is niet je thuis. Thuis is waar je hart is. Je kunt op elke plaats in het universum thuis zijn als jouw hartslicht er warmte heeft ontmoet en zich welkom voelde. Het heimwee naar die plaatsen kan overweldigend zijn. Al doe je nog zo je best, soms voel je, je in bepaalde dimensies nooit thuis. Omdat je hart de echte warmte hierin niet ontmoet. Kijk daarom niet naar wat er van buitenaf op je afkomt. Duik de kamers van je hartslicht in en diep daar de warmte uit op die je ZEKER bij je draagt. Ook al lijkt het nu ver weg. Ook al roept men nog zo hard dat het aan jou ligt en dat jij veranderen moet. Als deze frequentie jouw echte thuis niet is, dan kun je dit niet voelen. Je kunt je alleen maar thuis voelen als je echte energie ontmoet. Verdichte energie past niet bij je cellen en is voor jou niet echt. Je past je heus wel aan, je doet je best. Maar als het niet voelbaar is, dan is het er NIET. Dat betekent niet dat je er van weg moet vluchten. Neen, je bent hier en je komt steeds dichter bij jouw werkelijkheid. Realiseer jezelf dat je een universumbouwer bent en dat het je taak is om voorop te gaan. Haal daarom vanuit je kern de werkelijke zielswaardes omhoog en leef daarin. Laat je niet afleiden door wat je om je heen ontmoet. Veel zielen zijn op dit moment in verwarring. Ze ontwaken net en denken dat dit de werkelijkheid zelf is. Dat is het echter niet. Het is het begin van de werkelijkheid die zich openbaart in hun dimensie, maar verder dan dit kunnen zij nog niet kijken. Blijf daarom dichtbij jezelf en schakel jezelf in de kosmische waardes die bij jou passen. Gebruik de kristalenergie eerst en vooral om jezelf af te stemmen op jouw eigen zielstrilling. Ontmoet hierin de kosmische en aardse waarden en smelt hen samen in je hart. Maak van dit alles een nieuw, werkbaar punt. Een bronpunt. Zodat we met elkaar de werelden die zich nog moeten vormen gestalte kunnen geven. Laat het idee los, dat jouw werkelijkheid in deze fase ligt. Het is maar een fractie van alles wat je bij je draagt. Straal deze fase in met helder licht, maar je hoeft je er niet thuis te voelen als jij dat niet wilt. Besef dat deze fase voor velen wel hun thuis is en dat zij jou niet zullen begrijpen als je aangeeft dat dit voor jou zo niet voelt. Laat hen thuis komen in de nieuwe werkelijkheid, terwijl jij die alweer los laat. Maak ruimte in en om je heen…lichtende ruimte. Zodat je adem krijgt en de mogelijkheden ziet die voor je liggen. Verspil je tijd niet langer aan futiliteiten. De stuwingkracht is al in werking gezet en jij hoeft niet meer te letten op de details. Degenen die nu ontwaken in het besef van hun tijd, dragen hiervoor ook de verantwoordelijkheid in zich mee. Nu pas kunnen zij laten zien dat zij werkelijk verantwoordelijk zijn voor de aan hen gegeven tijd en trilling. Kijk jij maar waar jouw werkelijkheid ligt en voel je daarvoor verantwoordelijk. Misschien heb je al te veel tijd besteed aan zware trillingen die je vasthouden en je stromingskracht vastzetten. Je hebt op dit moment in je ontwikkeling al vele signalen gekregen vanuit je ziel. Je hebt waarschijnlijk via anderen al inzicht gekregen in jouw pad. Zet daar dan je voeten op en laat je hart je vooruit gaan naar de warmte die jij van nature bij je draagt. Laat maar los wat je benauwt. Laat maar komen wat je vervult. Zoek jouw tijd van Zijn en besef dat dit de wereld is waar jij ook hoort. Besef dat je voeten vaste grond hebben gevonden in jezelf. Het enige ankerpunt waarin je jezelf gronden moet ligt in je hart en van daaruit in je ziel. Daar zit een stromend punt dat jou je houvast geeft. Juist door vast te zitten ontmoet je de verdichting. En door de verdichting ontstaan er stromingen die je angst aanjagen. Omdat alles in cirkels rondwaart en geen ruimte krijgt om te bewegen. Jij hoort daar niet in. Het is jouw angst niet. Je komt uit een hogere wereld, vervuld van hogere gevoelens. In je diepste kern kun je dit altijd opmerken, mits je dit jezelf toestaat. Dan vindt je de vrede waar je al zo lang naar zoekt. In de tempel van je eigen hart.

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email