De Witte Tempel 7 | Verloren Licht

De Witte Tempel 7 | Verloren Licht

Terwijl ik aan het werk ben met een cliënt krijg ik het volgende visioen.

Ik kijk terug in de tijd en zie weer hoe de kosmische graden – hoog en laag – ons deel van het universum scheppen. Ik zie hoe de priesters aan het werk gaan om de energie te stabiliseren, de netwerken te bouwen enz. Het werk is nog lang niet af.
Ik zie het priesterdeel van mijn cliënt in de witte tempel. Er wordt een audiëntie aangevraagd. Een lagere graadsmeester betreedt de tempel. In zijn handen draagt hij een groot kristal. In dit kristal wordt als in een film het deel van het Plan getoond zoals de lagere graden dit voorzien hebben voor ons lichtstelsel. De priester kijkt er in en vraagt of de Meester later terug wil komen. De priester gaat nu langs meditatieve weg, samen met vele andere priesters van de Tempel in beraad met de Raad van Twaalf. Ze laten het plan van de lagere graden zien. Maar de Raad van Twaalf laat weten dat dit Plan nog niet volledig is. Het is vooralsnog te beperkt. Er zitten valkuilen en hiaten in. En er wordt vooral gevraagd om niet met dit Plan te beginnen voordat de netwerken zijn gestabiliseerd. Omdat de scheppingsenergie dan zijn vormkracht beter kan laten inwerken. Met dit bericht gaat de priester terug naar de Meester. Maar die is het hier niet mee eens. Hij ziet vele mogelijkheden in het Plan. Dit wordt ook niet ontkend, maar er wordt gevraagd of hij wil wachten met de realisatie hiervan totdat de netwerken kloppen. De Meester vindt dit te lang duren en begint achter de schermen, samen met anderen toch dit Plan uit te werken. En komt tot de ontdekking dat er werkelijk gaten in zitten. Hij keert terug naar de Tempel. Hij vraagt aan de priester of deze zijn lichtkristal wil aankoppelen zodat het Plan vollediger wordt. Weer vraagt de priester hem te wachten. Het netwerk is nog steeds niet af. 
Het ongeduld wint het van de rede en de lagere graadsafstemmingen werken verder. De energie raakt uit balans. Er ontstaan kosmische bevingen. Toch gaat men door. Na een aantal eeuwen vindt de Meester het tijd dat het Lichtkristal aan hem overgedragen wordt. en hij bezoekt de Tempel weer. De priesters die er nu nog werken hebben nog maar erg weinig zuivere werkruimte over. De lagere trillingen omspoelen de Tempel als zware golven. Weer weigert de Priester. Hij wacht totdat de Meester uitgesproken is. De Meester dreigt met de volgende woorden:"Wij gaan jullie al jullie rechten ontnemen, jullie zullen vastgezet worden in de tijd en ooit komt het moment dat jullie vrijwillig mij jullie deel van het Plan zullen overhandigen. Ik wacht af…."
De leefwereld rondom de Tempels wordt onhoudbaar. Men wordt bedreigd en geïntimideerd. Op het moment dat de keuze van de massa overslaat naar het initiatief van de lagere graadsplannen neemt de Raad van Twaalf een besluit. Men laat de Tempels van Licht wegzakken in het geheugen van de Aarde en verzegelt deze. De oude priestertaken worden op stand-by gezet en men wacht de tijd af dat de keuze gaat doorslaan naar een hoger Plan.
Zo gaan er vele eeuwen voorbij. Men wacht af……de aarde gaat door diepe dalen. Maar ergens diep in het collectief geheugen ontwaakt een hoopvol vlammetje. Dit vlammetje groeit door de eeuwen heen en meer en meer mensen roepen om hulp en inzicht. 
Terwijl we dit alles benoemen en overzien klinkt er een oproep naar ons door. De Lichtmeesters vragen ons gehoor te geven aan de vraag van de Meester en hem te gaan bezoeken met het Lichtkristal. We zijn verbaasd, maar geven hier gehoor aan. We voelen ons omspoeld door wit licht en vol vertrouwen gaan we op ons doel af. We dalen af in de tijdslagen en ik zie een vesting. We lopen ongehinderd door en komen in de kern van het slot. Daar zie ik de zwarte Meester terug. Hij zit oud en vermoeid op zijn Troon en zegt; "Ik heb lang gewacht op dit moment, maar nu zijn jullie dan gekomen." We krijgen te zien dat hij 2000 jaar geleden een hulpoproep heeft geplaatst. Hij zag in dat zijn Plan niet al te sterk in elkaar stak en dat er dingen gebeurden die hij van te voren niet had overzien. Alles begon te escaleren en werkelijk geluk was er op aarde niet meer zichtbaar. Hij wilde de hulp van het Licht inroepen om erger te voorkomen.Maar degenen die om hem heen stonden en de macht in handen genomen hadden wilden dit niet. Hij trok zich terug in zijn slot, met enkele getrouwen en zond vanaf deze plek zijn noodvibraties uit. Om hem heen stonden zielen die hiermee bekend waren. Enkelen van hen hadden communicatiekristallen meegenomen en legden met behulp van deze kristallen een beschermende ring om de vesting heen. Ook kon er via deze kristallen heimelijk contact opgenomen worden met de lichtpriesters. Deze kristallen zonden non-stop noodsignalen uit. In het onderbewustzijn van de oude priesters is dit gehoord. Zij zijn naar de wereld gegaan, in de hoop er iets aan te kunnen doen. Onder de hoede van het Christuslicht en de engel Michaël is er vanaf dat moment een strijd ontstaan die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van deze planeet. Tot op de dag van vandaag vinden er krachtmetingen plaats tussen vele zielen die gehoor geven aan de oproep van de Meester en hen die hem tegen werken. Het punt waar ik nu over spreek ligt in het gebied Zuid-Holland. Tussen de grote steden in. Al eerder is gebleken dat hier een grote tijdspoort zit die nu toch echt geopend gaat worden. Nu de Tempelenergie in Noord-Holland geactiveerd wordt en positief op dit alles inwerkt kan er meer bereikt worden. Al geruime tijd weet ik dat in de dieptelagen rondom deze poort er een grote strijd gestreden wordt tussen vele zielen. Die strijd is nu ten einde. Er is een punt van overgave bereikt. De zwarte Meester kan daardoor zijn kristal in het Lichtkristal leggen en deze wordt er in opgenomen. Op het moment dat de Meester dat doet stroomt er een heldere gloed in hem over. Hij wordt krachtiger en hervindt zijn vitaliteit. Ook stroomt dit licht over in de netwerken die van oudsher met hem verbonden zijn. Je bemerkt dat er op dit punt een ommekeer begint te ontstaan. Het Bronpunt komt vrij en licht begint te stromen. Niet alle zielen die op of rondom dit punt wonen zijn al in staat om in de overgave te komen. Maar zij zitten nu eigenlijk klem tussen de lichttrillingen en de lagere meestertrillingen die ook omgezet worden in licht. Degenen die nu nog fanatiek vast willen houden aan de oude patronen komen straks klem te zitten in zichzelf. 
Het volgende deel van het Plan bestaat uit positieve activaties opbouwen. De kristalstructuren die op deze plek verzegeld zijn geweest mogen weer gaan werken. Wat een positief vooruitzicht. Werk genoeg. Maar dit werk wordt van twee kanten uit ondersteund. Dus dit gaat zeker lukken. Ook de engel Uriël werkt met zijn helende, warme trillingen hier op in. Er staat een cirkel van lichtvlammen om heen en de oranje/gele vlammen schieten door de energie van dit chakra heen. De engel Rafaël en zijn hulpengelen bouwen genezende trillingen op. Want dat er nog veel heling moet gaan optreden in het bewustzijn van allen die hiermee sinds oudsher verbonden zijn is duidelijk.
Verspreid over de wereld zijn er nog meerdere van deze punten. Vlakbij iedere Lichttempel zit ook een tijdspoort. Ik ben benieuwd hoeveel lichtmeesters uit de lagere kosmische graden hun macht op deze punten nog willen en kunnen uitoefenen. Duidelijk is wel dat op dit ene punt de overgave is gekomen en dat het bronpunt hersteld wordt in zijn kracht. Het is een begin…….

Print Friendly, PDF & Email