De Witte Tempel 9 | Sterren en Planeten

De Witte Tempel 9 | Sterren en Planeten

Tot de voorbereidende werkzaamheden, betreffende een lichtstelsel in ontwikkeling, behoorden ook de registraties van alle kosmische bewegingen. Astronomen van allerlei afkomst hielden de sterrenhemelen nauwgezet in de gaten en tekenden elke verandering, beweging op. Zo kon men precies weten welke stromingen er door het heelal heen bewogen. Hoe de drukverschillen, kosmische stormen enz zich verhielden tot elkaar. Aan de hand van die berekeningen maakte men een prognose. Men stond in nauw contact met de priesters uit die tijd. De priesters bezaten sterke krachten. Via hun helderziendheid konden zij kijken in de bewegingen die de astronomen aangaven. Door middel van meditatie en afstemming via de innerlijke weg naar priesters uit andere dimensies hielden zij dan met elkaar een bepaald evenwicht in stand. Zodat door alle afstemmingen heen er zich geen heftige verschuivingen voor deden. Ieder afstemming was als een netwerk, waarvan de raderen naadloos in elkaar pasten. Elke verstoring van dit netwerk bracht onbalans tot stand. Om ons lichtstelsel heen werden onzichtbare energieschilden opgebouwd. Deze schilden hielden de enorme druk uit de kosmos buiten en beschermden ons stelsel tegen meteorietenregens en inslagen van allerlei aard. Astronomen en priesters hadden een van origine sterke band. Zij wisten maar al te goed hoe belangrijk het was dat zij zich nauwkeurig op elkaar afstemden, anders werd de creatiestroom van scheppingslicht in onbalans gebracht. Met alle gevolgen van dien. Eeuwen werkte dit alles perfect. Tot op een bepaald moment de lagere graads kosmische meesters ongeduldig werden. Dit ongeduld staat al beschreven in eerdere waarnemingen. Zij begonnen de priesters te bestoken met hun vragen. Ze waren er zelfs van overtuigd dat de tijd die ervoor genomen werd om de balans te creëren te lang duurde. De lagere graads kosmische meesters vonden dat hun eigen priesters het werk net zo goed konden doen. Zij vonden het belachelijk dat de priesters die door de RAAD VAN TWAALF gekozen waren er zo lang over deden. Van lieverlee schoven zij hun priesters op de voorgrond, dwongen de astronomen aan hen te rapporteren, of luisterden zelfs niet naar de rapportages en waarschuwingen die afgegeven werden. Daar deze priesters uit de lagere energielijnen kracht tekort kwamen en hun energie te zwaar was voor de netwerken, begonnen de pas opgebouwde netwerken te kantelen. Onstabiel als zij werden konden zij bepaalde bevingen die zich in de kosmos voordeden niet meer aan. Een aantal van die bevingen hebben er voor gezorgd dat de trillingen tot in het hart van de aarde door konden dringen. Daardoor verschoof de kern. Er deden zich vreselijke aardbevingen voor die gigantische aardverschuivingen veroorzaakten.. Het werd een drama. Het Plan dat zo zorgvuldig opgesteld was viel in duigen. De te zware energie trok de lichtnetwerken kapot. Er moest een andere keuze gemaakt worden. De energie die in de netwerken instroomde moest van een constant gehalte zijn. De lagere graads meesters kregen daarom toestemming om hun energie als water in de leidingen te laten stromen. Om een evenwichtige balans te vormen. Er ontstond stabiliteit. Deze stabiliteit werkte als een soort rem. Ons lichtstelsel dat als een komeet naar beneden schoot door de onbalans, remde af. En werd net op tijd vastgezet in een tijdsvacuüm. Zodat alles niet in elkaar stortte. De lagere kosmische graden die al gewend waren aan dit soort trillingen en zich als een vis in het water voelden binnen deze trillingen kregen hierdoor de hele wereldenergie in handen en begonnen hun plannen en ideeën te verwezenlijken. Die niet eens zo slecht bedoeld waren. Men moest tenslotte in dit stadium roeien met de riemen die men had. Jammer genoeg is in een nog later stadium deze energie funest geweest voor het ontwikkelen van een stabiel emotioneel lichaam. De zwaardere trillingen trokken de emoties die in een prematuur ontwikkelingsstadium waren naar een diepteniveau. De lichtere energietrillingen konden daardoor niet goed mee helpen vormen om alles in een juiste balans te krijgen. Zware emoties en gevoelens werden er geboren en gevoed door de te zware trillingen van die tijd. Zo ontstonden de scheve machtsverhoudingen. 
Het licht trok zich terug en wachtte "zijn" tijd af.. In die tijd leven we nu. Op dit moment zijn er genoeg zielen op aarde die de kracht en de macht hebben om de zwaartekracht om te buigen naar lichtkracht. En dat zijn we massaal aan het doen met elkaar. Duizenden eeuwen van non-stop afdalen in de zware energie en transformaties toepassen beginnen voorzichtig hun vruchten af te werpen. We zijn er klaar voor om de wereld naar een stabiel evenwicht te brengen. In 2012 moet dit deel van het plan weer in orde zijn. We werken naar een stabilisatiemoment, en we hebben al veel potentieel licht klaargelegd. Dit licht kan terug instromen in de netwerken. De Tempels zijn hard nodig om al die krachten te kunnen reguleren. Zij vormen de energievortexen waarlangs dit alles zich kan opbouwen. De priesters uit de oude tijd worden wakker gemaakt en opgeroepen om mee te werken. De astronomen worden uit hun diepe coma's gehaald zodat zij opnieuw hun sterrenwaarnemingen kunnen uitvoeren. Dit alles voltrekt zich op dit moment in de blauwdruk van ons lichtstelsel, op energetisch niveau. De volgende stap zal zijn dat dit alles in de materie wordt verankerd. Het logisch vervolg hierop. Er moeten echter nog wat zaken op laag astraal niveau worden veranderd en omgebouwd. Wat dat inhoudt zal ik jullie laten zien in de volgende waarneming. En deze waarneming is best schokkend.

Print Friendly, PDF & Email