Toon 9

Toon 9
 
 
De mensheid op zich legt momenteel een grote weg af. Lange tijd is de Matrix van onze planeet gekoppeld geweest aan de omgekeerde kracht van de 9, oftewel 6. Van oudsher geassocieerd met de Luciferische inmenging. Als  je de 6 ziet als een spiralende weg omlaag, zonder mogelijkheid tot overstap naar de hoger gelegen octaven, dan zie je gebeuren dat de mens weliswaar tot aan  het puntje van de staart van de 6-weg kan wandelen, maar van daaruit niet kan overstappen in de hogere gebieden. Het overstappunt is lange tijd in handen geweest van laag afgestemde wezens van allerlei aard, die het klankportaal van dit proces in een lage trilling hielden. Doordat de klank in deze portalen zo laag werd gehouden vormde het een barrière in de tijd, een soort onzichtbare muur van “ vieze ondoordringbare” tonen. Zielen werden teruggekaatst naar waar zij vandaan kwamen en liepen steeds hetzelfde Toonpad terug de diepte in. 
Binnen dit patroon werden drastische maatregelen genomen om mensen in angst te binden aan dit pad d.m.v. bijv. het fenomeen Karma te lanceren,  in negatieve zin. Als straf en machtsmiddel gebruikt om de mensheid aan banden te leggen en hen in slavernij te ketenen. Waardoor er geen uitweg leek te zijn uit dit fenomeen.
 
2000 jaar geleden heeft de Collectieve  Universele Raad besloten om hier een einde aan te maken, door in fases hoger resonerende zielen binnen in dit 6-veld te brengen.
Deze zielen droegen in zichzelf het vermogen mee om  de spiegeltoon van alle toonsoorten in het gamma 0 tot 9 uit te stralen  via hun zieleklankkast. De tonen  klonken ver en indringend en deden binnen de geometrische patronen  van de 6-matrix hun werk. Zij raakten de gerangschikte deeltjes aan, waardoor deze verschoven en verbogen. Hierdoor ontstonden er andere structuren en openingen in  de energiedeeltjes in de velden. Energiedeeltjes zoeken altijd naar een logische ordening, dat is de loop van de natuur. Het moeilijkste was om de deeltjes om te vormen en bijna te dwingen een andere ordening toe te passen. Dat heeft veel tijd gekost. 
 
2000 jaar lang is met man en macht geprobeerd om de hogere toonsoorten in te brengen in de klankportalen van onze aarde. En de andere ordening in te zetten.
 
Met succes.
 
Want we hebben door hard werken bereikt dat duizenden poorten en lager afgestemde velden veranderd zijn vanuit de kern en steeds meer gaan mee resoneren met de hogere vibraties van de andere afstemmingen.
De “Toonzielen” liepen ook het 6-pad af, steeds weer -als in processie – en zij lieten hun zieletonen door de velden gaan. Op astraal niveau en heel vaak ook door zich te koppelen aan een levend mens op aarde die Toondrager kon zijn.
Deze mensen hebben door alle levens heen veel karma van de wereld losgetrild en in zich mee gedragen. Door  dit “Tonen” ontstond er een beweging in alle werelden van  licht, inclusief bliksem en donderslagen, oftewel oorlogen en geweldsdelicten.
Veel van de Toonzielen zijn nu aangekomen in het nieuwe lichtveld. Zij hebben de laatste jaren via het collectieve veld  het Toon 8-veld gebouwd waarin alle waardes hun glans herkregen. Vanuit het  8-veld schakelen we  nu door naar het 9- veld.  Toon 9 draagt alle andere tonen in zich mee. 9 weerspiegelt de brug tussen hemel en aarde, is het getal van de mensheid in al zijn fases en heeft het in zich om alle getallen die het in zich mee draagt om te vormen tot hogere waardes.
9  is het getal van de eindigheid. En als je nu met mij meekijkt in het oude  Toon 6-veld, dan zie je dat de kracht van de oude 6-waarden alsmaar aangetrild wordt door de nieuwe 6-waarden. Het golft door de tijd naar de diepte toe en roept op tot Eenheid.
De strijd voorbij.
Het is erg ingewikkeld om uit te leggen, maar we zijn als individu en als collectief verbonden met een zieletoon, met een zielekleur en met een zielegeur.
De Toonzielen hebben het barrièreveld ontkracht, er zitten grote openingen in.
Zodoende is er al geruime tijd een verschuiving op gang gebracht, die veel zielen uit de lagere astrale velden heeft bevrijd. Zo lang als ik dit werk doe heb ik de uittochten gezien.  Miljoenen zielen die energetisch op weg zijn gegaan naar betere oorden. En daar worden opgevangen door prachtige wezens van licht.
Toon 9 is de toon van Intentie, van Manifestatie.
Een heftige trilling die vanaf de aarde op moet stijgen naar de sterrenpoorten.
Die door alle geledingen van de oude matrix moet bewegen om de oude trillingen op te schonen, aan het licht te brengen en de verandering in gang te helpen zetten.
Toon 9 zet alles op zijn kop, draait toon 6 om, zodat alles van zijn plaats valt en wel verschuiven moet. Paniek om zich heen zaaiend, omdat zielen niet begrijpen wat er gaande is.
Toon 9 resoneert door alle klankportalen, op astraal, energetisch en kosmisch niveau.
Toon 9 zet alle zielewerkers, met welke toonafstemming  dan ook “ AAN”.
Zodat hun zielestraal als een helder licht openschiet, zijn klanken verspreidt, zijn kleuren verheldert en zijn geuren versterkt.
 
Toon 9: BOLON ( Mayakalender)
De Solaire Toon – Toon van Intentie
Kernwoorden: Pulseren, Realiseren, Intentie
Vanuit het modelleren van integriteit komt de realisering van intentie.
Geboren uit de ziel en geest, is intentie het visioen dat leidt tot energie en actie. Dit is een sleutelfactor in het zichzelf bekrachtigen van elk manifestatieproces. Dit wordt gerealiseerd als een trillingspuls die wordt uitgezonden naar het universum, in contact met het doel, de droom en de uiteindelijke vervulling van de creatieve visie. Door je intentie te verhelderen en dit te focussen binnen alle hierop volgende acties, bewegingen en ondernemingen, draag je het trillingskenmerk van de vorm die deze manifestatie zal aannemen, de magnetische energie aanwendend van het oorspronkelijke doel.
 
 
Op dit niveau werken we naar de Pinkstertijd toe.
Dit lied van de mensheid, – in al zijn facetten – mag doorklinken naar het Universum en binnenin de sterrenpoorten de aanhechtingspunten van dualiteit losmaken.
Om dit doel te kunnen bereiken hebben we de laatste jaren veel aandacht besteed aan de kracht van 8 oftewel Toon 8.
 
Toon 8: VAXAC ( Mayakalender)
De Galactische Toon – Toon van Integriteit
Kernwoorden: Harmoniseren, Modelleren, Integriteit
Vanuit het kanaliseren van afstemming komt het harmoniseren met integriteit.
De achtste toon verklankt het galactische octaaf. Het roept op tot het harmoniseren van alle aspecten, personen en energieën die betrokken zijn in een specifiek creatief proces, en dit gedaan met integriteit. Integer handelen, betekent woorden consequent omzetten in daden, en aangesloten te blijven met datgene wat jij voor de hoogste waarheid houdt in elke gegeven situatie. Om te handelen als een model van deze kwaliteiten vraagt om een sterk geloof in het goede dat voortkomt uit egoloos handelen in dienst van het geheel en een toewijding aan het werken doorheen alle aspecten, innerlijk en uiterlijk, die harmonisering nodig hebben. Wanneer dan echter harmonie wordt bereikt, wordt het collectieve geheel opgetild naar een nieuw niveau van activering, en creatieve uitwisseling wordt dan een deel van ons dynamische evolutieproces.
 
En het heeft zich geloond, de klankportalen werken.
Zo moeten we samen verder werken om terug te kunnen keren naar toon 10. Oftewel 1.
 
Toon 10: LAHUN ( Mayakalender)
De Planetaire Toon – Toon van Manifestatie
Kernwoorden: Perfectioneren, Produceren, Manifestatie
Vanuit de realisering van intentie komt de perfectionering van de manifestatie.
Dit is de voleindiging van het scheppingsproces. De droom die gezaaid was, wordt in een fysieke of tastbare vorm geproduceerd. We geven onze intentie over aan het perfectioneren van deze schepping. We streven naar de productie en verfijning van creatieve manifestaties. We ontdekken dat alles dat wordt geschapen volmaakt is zoals het is, omdat het van de aarde en van dezelfde bron is. Er is geen behoefte aan verwachtingen of strijd; het is eerder zo dat je jezelf slechts zachtjes over hoeft te geven aan de stroming, met waardering voor de vele lagen binnen het prachtige scheppingsproces dat iedere dag speelt.
 
De afgelopen jaren zijn de zielewerkers van de planeet naar hun hoogst haalbare klanktrilling gebracht. Vooral de laatste jaren heeft dit enorm veel losgetrild in alle lagen van bewustzijn.
Voor een op aarde levend mens is het meedragen van deze klank ongelooflijk moeilijk geweest.
Eerst en vooral omdat men daardoor de tegenovergestelde macht lostrilde en deze in zichzelf moest omzetten naar hogere waardes. Wat altijd reacties van weerstand opriep, waardoor er vijandigheid vanuit mensen kwam die niet bereid waren hun oude toonwaardes op te geven. En dit vervolgens afreageerden op de zielewerkers zelf.
 
Maar ook omdat deze klank niet door mensen zelf bestuurd kan worden. Dit is een universeel proces, waar de mens geen grip op heeft. De sterke trillingen van deze  tonen hebben diep in de DNA-poorten hun werk gedaan. Een Toonziel is nooit klaar met zijn of haar werk. Dag en nacht, elke seconde van het aardse bestaan in een aards lichaam werd en wordt de toon ingezet en opgevoerd qua intentie. Waardoor er in het zenuwstelsel een stevig stukje stress wordt opgebouwd en slapen een moeilijk issue wordt. De tonen klinken door in de geslachtslijnen en erfelijkheidskwesties. Je moet heel sterk zijn om deze voor aardse onhoorbare Toon te kunnen dragen en uitzenden.
 
Binnenin de oude  Toon 6-spiraal zijn er veel nare waardes ontstaan: pijn, verdriet, angst en frustratie. Dit heeft zijn weerslag op het fysieke leven. Erfelijke ziektes die zich alsmaar verder en verder uitbouwen.
Toon 9 zet daar een stop op, alle klanken tezamen golven door de DNA-velden heen en halen de angels uit de systemen. Ook daar werkt een zielewerker aan tijdens zijn/haar leven op aarde. Hij/zij neemt de erfelijke belasting in zich op en zet deze om naar een neutrale stand, voor toekomstige generaties, om deze op te schonen.
Dat houdt dus in dat een echte zielewerker al van jongsaf aan bovenmenselijk werk verricht. Dat door niemand wordt erkend of beloond.
Maar daar doen zij het ook niet voor. Zij staan volledig in dienst van de tijdsgeest en moeten er steeds voor zorgen dat hun eigenheid, hun toonkleur en zielegeur in takt blijft zodat ze hun werk kunnen doen in elke omstandigheid waar en wanneer dan ook. Het is dan ook geen wonder dat de echte zielewerkers, net over de drempel van de tijdsgeest, vaak ziek zijn en heel erg moe. Zij hebben onmenselijk hard gewerkt. En ook dat zal niet gezien worden door de medemens, het ziek-zijn zal vaak nog worden bekritiseerd.  Omdat je in de  ogen van velen een zgn. een lichtwerker bent, moet je altijd verlicht en gezond zijn. Niemand  uit de oude wereld zal ooit echt kunnen begrijpen, waar Zielewerkers voor staan en hoe immens hun taak is geweest en zal zijn.
 
De Zielewerker zal binnen zijn of haar eigen zijnsveld de juiste toon ook voor zichzelf mogen vinden om algeheel herstel te bevorderen. Met andere woorden; alles in het werk stellen om te genezen van de brom-giftonen van het oude veld.
Ik spreek de wens uit dat binnen het nieuwe lichtveld de echtheid geboren mag worden en dat Zielewerkers van welke aard en Toon dan ook elkaar zullen helpen en ondersteunen, zodat we samen het nieuwe Klankveld kunnen bouwen.
 
Ik noem dat Het Jubelveld.
Want het licht zal zegevieren.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email