8 -8- 2020.

8 -8- 2020.

Het is alweer enkele jaren geleden dat ik schreef over de DNA verandering in de wereld middels het reptiel DNA.

Ik raad jullie aan deze artikelen eerst te lezen voordat je aan dit artikel begint.

https://centerofthesoul.nl/2010/07/31/wegbranden-van-reptiel-dna/

https://centerofthesoul.nl/2012/08/19/reptiel-dna/

Het is nl. zo dat er achter de schermen van het wereldbewustzijn al geruime tijd een uitzuivering plaats vindt tot  in de diepste lagen, spleten, grotten en gangen van de planeet.

Op alle lagen staan poorten geschakeld, en via die poorten is er heel wat (ook) laag afgestemd leven ons aardeportaal binnen gedrongen.

Een van deze levensvormen is het Reptielen-ras.  Dit ras heeft de intentie gehad onze planeet te kolonialiseren,  zodat men al het leven toe kon voegen aan hun eigen  domeinen.  Via gen-manipulatie, bloedlijnen, enz. is er een beweging in gang gezet die tot op de dag van vandaag nog voelbaar is.

Het is dus maar goed dat we in 2010 en 2012 met behulp van de Galactische Federatie een grootscheepse geheime interventie hebben uitgevoerd, waarbij de kernmacht van deze wezens verbroken is, hun opslagplaatsen leeggehaald, hun werelden verzegeld. In eerste instantie was het de bedoeling dat al deze wezens weggehaald zouden worden van de planeet zelf. Maar omdat zij hun geslachtslijnen al zo verweven hadden met het menselijk ras,  is  er een andere optie  aangeboden. Doordat we de frequentie van de planeet sindsdien enorm hebben verhoogd, en er dus ook in het collectief  een verhoging ofwel verlichting plaats vond,  kregen deze wezens  de kans om opgenomen te worden in de kern van de op aarde levende mens.  Om samen te kunnen smelten met de menselijke Overziel.  Om zodoende met hun diepe kennis mee te kunnen werken aan de opbouw van ons lichtstelsel. Velen van deze wezens hebben de kans om te leren aangegrepen om in het mensenras te  kunnen evolueren.

Anderen hebben dit nog niet gedaan. Zij willen nog steeds wat zij altijd al wilden: macht uitoefenen op al het levende weefsel en dat overheersen. De delfstoffen van deze planeet uitputten en de trilling omlaag brengen. En dat moet stoppen.

Deze week ben ik met verschillende anderen bezig geweest om terug te keren naar het oude reptieldomein in  de Onderwerelden. Om de situatie in kaart te brengen, maar ook om te zien of het nieuwe licht dat nu via de Leeuwenpoort instroomt geïnstalleerd kan worden.

Toen we de centrale ruimte binnen kwamen van dit domein stond er in het midden een reusachtige rots.

Hier vandaan zagen we zeven gangen lopen die ontzegeld en vijf die nog verzegeld waren.

We gingen naast de rots staan en legden onze handen er op. Meteen kwam er een zinderende energie op gang die diep doordrong in de rots.  Via een siddering van binnenuit werden we gewaarschuwd dat er iets op gang werd gebracht. De rots-laag brokkelde af, smolt als het ware weg en er onder vandaan kwam een roomwit kristal tevoorschijn. Dit kristal lichtte steeds meer op totdat het transparant werd en we zagen in het kristal duizenden gouden energiecelletjes opgloeien.

Onder het kristal begon zich een lichtend veld op te bouwen en toen pas zagen we dat rondom ons, in cirkels opgesteld en in de 7 ontzegelde gangen ook duizenden reptielachtige wezens klaar stonden. Vanuit de kosmos kwam er een stralende lichtflits. Deze activeerde het kristal, het kwam tot volledige schittering en een golf van wit-goud licht schoot via de grond de  ruimte rondom en de zeven gangen in. Van onderaf begon dit licht in de reptielwezens omhoog te stralen en we zagen voor onze ogen een volledige transformatie plaatsvinden. Alle wezens werden tot in hun kern in dit witgouden veld van hun oude lagen ontdaan. Hun gehele wezen – inclusief botten, gedaantes – veranderde en zij werden meer en meer menselijk  van gestalte. Zij legden dus hun reptielbewustzijn af, hun reptiel DNA zodat zij mee konden groeien met de menselijke evolutie in dienst van het plan van Licht. Het was enorm indrukwekkend.  Nu pas kon dit omzetsysteem volledig in werking treden.  Omdat het collectieve veld van de aarde zo sterk in licht gegroeid is. Helaas moesten we constateren dat de vijf nog verzegelde gangen donker bleven. Hier bevonden zich de wezens die deze bereidheid niet hebben ontwikkeld. Nochtans hebben zij daar 10 jaar de tijd voor gehad. Nu is hun tijd voorbij. De zegels voor de vijf gangen werden verbroken en het witgouden licht stroomde naar binnen. Degenen die niet wilden meewerken stuwden naar de uitgangen van de onderwerelden. Naar de buitenaardeportalen. Daar stonden Transportschepen klaar, waar zij in werden ondergebracht. Op deze manier werden zij van het aardebewustzijn afgevoerd. Zij werden naar een ander lichtstelsel gebracht, waar zij onder curatele worden gesteld. Zij kunnen  dus niet terug keren naar hun eigen werelden. En Aarde informatie doorseinen.

Dit betekent dat er NU een definitieve ontmanteling in het reptiel-DNA plaatsvindt.  De bloedlijnen worden gezuiverd, de karmapoorten gesloten.

Degenen die nu nog op aarde leven in verbinding met dit bewustzijn raken volledig ontworteld en verstoken van voeding uit dit veld.

Het hoeft geen betoog dat dit een reactie op aarde teweeg brengt. Ten goede en ten kwade. Meer en meer mensen worden vrijgemaakt  van deze aansluitingen en komen in hogere lichtvelden terecht. In dit jaar 2020 is het Covid-19 virus een omzetter van jewelste gebleken. Vooral op het uitzuiveren van reptiel-DNA.  Een andere groep die hardnekkig vasthoudt aan het oude regime, waarbij men zich grote rijkdommen en macht hebben toe geëigend gaat juist nu hard schreeuwen en dreigen. Het gevaarlijke hieraan is dat het daardoor lijkt alsof de aansluitingen niet weg zijn, maar nog werken. Dit is illusie. Door voortdurend over het reptielbewustzijn te spreken, te schrijven of anderszins de aandacht er op te vestigen scheppen we een voedingsveld waaruit de echt kwaad-willenden hun voeding halen. Hier moeten we dus niet aan meewerken. Laat je niet meeslepen in de tijdsgeest van nu waarin deze energie wordt gebruikt om de massa op te hitsen en daardoor frustraties op te bouwen. Boosheid, frustratie en angst zijn de ideale omstandigheden waarin het oude reptiellicht zich kan nestelen. En daardoor kan het heel lang duren voordat deze energie echt van de aarde verdwijnen.  Dat is een spel, een illusiespel dat maar door weinigen wordt doorzien. Men keert in dit bewustzijn alles om. Waardoor het lijkt alsof mensen hun krachten gaan inzetten voor de goede zaak.  Terwijl het pure misleiding is. Ga niet naar bijeenkomsten die dit onderwerp als thema hebben, koop geen boeken die hier over gaan. Laat je niet misleiden.

Nog meer goed nieuws: het lichtkristal in de onderwereld  wordt volledig op kernkracht gebracht.

Vanuit het kristal lopen de wit gouden wortels nu door alle twaalf gangen, en van hieruit kunnen zij bedrading vormen naar andere lichtstelsels die  hier op aan mogen sluiten.

Via de Andromedavelden is er een enorme kristallen bloemstructuur naar beneden gebracht. Deze heeft zich om het kristal heen gelegd, zodat de kern van de bloem bestaat uit dit lichtwezen. En dus groeizame energie kan sturen in blad, bloem, stengel en wortels van al het vruchtbare leven. Op deze wijze zullen er in het wereldbewustzijn twaalf Andromedabloemen overgeplant worden in het aardeveld. Het groen gouden  nectar-saplicht komt binnen druppelen in de bloemen. Via de leeuwenpoort komt er een grote hoeveelheid geel goud licht naar beneden. Dit licht wordt nu ook direct doorgesluisd naar de onder –aardewerelden. Zo herstellen we alweer een stukje van de paradijsmatrix. En natuurlijk heeft dit tijd nodig. Dit is niet zomaar af.

In het hier en Nu hebben we mensen nodig die stabiel zijn en licht geven. Die zich niet door de reptielkoorden laten raken en aanslingeren, waardoor er alweer enorme frustratiegolven geboren kunnen worden. Het is dus onze eigen verantwoordelijkheid om dit op tijd te  herkennen en er geen voeding aan te geven.

Het reptielbewustzijn  in negatieve zin moet uitsterven.

Blijf bij de bron die waarachtig is en liefdevol. Sla niet om je heen, maar omarm.

Dat pad is soms eenzaam, omdat een mens die ont-gelooft geen voeding geeft aan foute geloofssystemen en daardoor niet veel gelijkgestemden treft. Zeker niet in deze tijd waarin al het DNA onder de loep genomen wordt en het hele collectieve veld een immense uitzuivering ondergaat.

 

Vandaag op 8-8-2020 wordt het geel gouden licht van harmonie en groei geïnstalleerd.

Is het geen machtig wonder?

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

Print Friendly, PDF & Email