De MA’code.

De MA’code.

De komende maanden zal er een diepe verandering plaatsvinden in de verbindingen tussen het eerste en tweede chakra. Tussen deze twee chakra’s in sluiten we aan op een wereldwijd raster. Het raster van vruchtbaarheid, van waaruit het scheppende organisme verbonden wordt met de Ma-kracht, oftewel het Moederlicht. Via dit punt sluiten we aan op het scheppende principe van de kosmos. Hierin komen de Moeder aarde ontvankelijkheidsstralen ( ik ontvang) en de Godinmoeder uitzendende kosmos-stralen  ( ik geef) bij elkaar. Om via het bewustzijn van de mens nieuw leven te scheppen. In liefdevolle integratie.

Dit punt is helaas sinds lange tijd ontkracht geweest. Door in te breken in de heelheid van dit punt is er afgescheidenheid ontstaan. ( de zgn. zondeval). Het vrouwelijke principe werd losgemaakt van het mannelijke element en buiten het veld van Eenheid gebracht. Het Ma-koord schoot daardoor diep het bewustzijn van de kern van de aarde in, en het andere deel schoot omhoog naar de kosmos. Er werd een definitieve scheiding aangebracht, waarbij het mannelijke element de levenskracht van Ma steeds weer probeerde te onderdrukken en beklemmen. Het MA’punt werd gebruikt voor vermenigvuldiging, maar niet in Liefde. Daardoor werden de kosmische wetten verbroken, er ontstond chaos en verdeeldheid. De logische ordening was ver te zoeken. Dit had invloed op al het leven op aarde.. Yin en Yang werden bruut van elkaar gescheiden. Er ontstonden twee levenscirkels, de cirkel van duisternis en chaos en de cirkel van licht en liefde. Ook wel de hel en de hemel genoemd in bijbelse termen. In deze cirkels werd het nieuwe MA’koord geweven. Het ene koord bond steeds meer vrouwelijke energie in onderwerping aan zich, het andere koord gaf juist het vrouwelijke principe alle krachten mee om schoonheid te scheppen De twee cirkels draaiden steeds verder uit elkaar en daardoor konden zij elkaar niet meer bereiken. In de bovenste cirkel die helder en licht bleef, ging het scheppende principe voort in harmonie, in de onderste cirkel in disharmonie. Zo ontstonden er twee aan elkaar tegengestelde werelden. De ene breidde zich uit in logische, heldere kosmische ordegolven en de andere zakte steeds dieper weg in korte golf, versplinterd materielicht.

2000 jaar geleden is er een plan geboren vanuit het Vader-Moederhart van de tijd om die twee cirkels weer terug bij elkaar te brengen. Daarom zijn er vele zielen binnen de Christusmatrix afgedaald in de hoop een tussencirkel te kunnen bouwen, waarbij de twee cirkels weer  in elkaar geklikt ofwel met elkaar verenigd konden worden. Het incarneren vanuit de “bovencirkel” naar de “ benedencirkel” is daarbij een intens moeilijk proces gebleken. Maar het is wel gelukt. 2000 jaar aardse tijd is er aan gewerkt om via afdalingen binnen de uitdovende DNA-poorten het licht terug te brengen. Daarvoor moesten er belangrijke tijdspoorten bezocht worden en binnenin die poorten moest de foute kerndraaibeweging worden hersteld. Er is veel meer kosmische voorbereidingstijd mee gemoeid geweest, omdat het niet simpel is om twee levenscirkels die zo ver uit elkaar gedraaid zijn weer bij elkaar te brengen. HET moment dat de astrale werelden van zowel “Boven” als Beneden” elkaar vonden is het INDAALmoment geweest. Toen zijn de vele zielen binnen de Christosmatrix de aardse sferen binnen gebracht en uitgezwermd over alle poorten van laag bewustzijn. Dat leidde toen tot drie dagen duisternis, er werd verwarring gesticht en binnen die verwarring is het uitzwermen begonnen. De duistere macht heeft niet kunnen begrijpen wat er toen gebeurde en is pas later er achter gekomen dat velen van ons zich binnen hun gelederen bevonden. Direct hierna is de jacht op hen ook geopend. Er ontstond achterdocht, want wie behoorde bij dat geheimzinnige leger dat de fundamenten kwam ondermijnen. Hele bevolkingsgroepen werden uitgeroeid om het lichtende kwaad in de kiem te smoren en ondertussen werd de trilling van lijden en kwaad bloed zetten gebruikt om de duistere machten te voeden en de 2D-matrix in stand te houden.

Het uitroeien van Christenen en Joden door de tijd heen zijn daar een voorbeeld van. Het ging niet om de leer van Christus, het ging erom de Christos-bloedlijnen te stoppen. Het ging niet om het joodse volk, maar om het feit dat de wieg van Christus in dit land heeft gestaan. De besmettingshaard en de smetdragers moesten weggewerkt worden. Tijdens de eerste en tweede wereldoorlog hebben we de uitwerking van al dit lelijks – in een ultieme apotheose- maar al te diep doorleefd.

Dwars door al dit vreselijke heen, zijn we er nu toch in geslaagd , om het MA’ koord te herstellen. De aarde Ma’ en de kosmische Ma’, verenigen zich weer in de MA’ kracht van de mens die van oorsprong dit principe al in zich meedraagt . Deze krachten smelten samen diep in de wortelrasters, die de lage trillingen vasthielden en ankerden. De MA’ kracht is opnieuw geboren en heeft zich versmolten met de antikracht hiervan. Jaren van transformeren zijn hiermee gemoeid geweest. De pijn, het lijden, de smet van liefdeloosheid moest tot in de kern bezocht en omgepoold. Het was een letterlijk helse tijd.

Maar nu doorbreken we het patroon van onderwerping en liefdeloosheid. De MA’code schuift terug op haar plaats en is vast van plan schoonheid en levend licht te baren. Daartoe moeten er processen aan het licht gebracht worden die door de mensheid in het algemeen onder ogen moeten worden gezien. De negatieve spiraal van misbruik moet verbroken worden, vooral op seksueel niveau. De foute programmeringen en doelstellingen waarom seks als industrie en machtsmiddel wordt ingezet moeten stoppen hun macht uit te bouwen. Er zal op dit niveau veel aan het licht komen, en aangepakt worden.

De frequentie van liefdeloosheid mag uitgewist worden. Liefde en MA’ zijn krachten die samen horen. Want vanuit die verbinding wordt schoonheid en licht geboren. Het is niet voor niets dat MA’ria zo’n grote rol speelt als vertegenwoordiger van het kosmische Moederlicht in de bijbelse geschiedenis. Of Ma’at – later Isis -in Egypte. Zij vertegenwoordigen beiden de kosmische Moederordening, het terugbrengen van structuur en het wegleiden vanuit de Chaos. De hereniging van MA’krachten is een historische gebeurtenis, die nergens in de media zal worden uitgelicht. Niemand beseft de wereldwijde importantie hiervan ten volle. Behalve degenen die hiervoor op aarde geboren zijn en zoveel werk hierin hebben verricht.

De MA’lijnen zullen openstralen, In de vlakte van Gizeh ( Egypte) start het gouden Zonnelogoslicht op en van hieruit stroomt het door de MA’lijnen naar o.a. Stonehenge (Engeland). De lijnen worden verbonden met elkaar in een nieuwe ordening. Het gouden licht van de MA’RA- kracht stuwt zich er weer doorheen. Beide plaatsen zijn verbonden met kosmische sterrenpoorten van groot belang. De linksom draaiende frequenties rondom deze poorten ( tot diep in de aarde) zijn omgepoold. De zonnezegelpoorten stralen open en pulseren het licht van de kosmische Vader/Moederbron door het aards bewustzijn heen. Dat geeft onrust en commotie, maar ook hoop en vreugde. Een doorbraak in de Evolutie. Ma’ komt de wereldorde helpen herstellen. Het nieuwe Yinvat ontvangt op dagelijkse basis de downloads voor het nieuwe concept. Het Yanglicht dat we zo veelvuldig binnen krijgen dit jaar, zal dit alles geleiden en doorstralen. Er is geen weg meer terug. Alleen nog maar vooruit.

Laat je niet misleiden door miscommunicatie en misleiding. Het oude 3D-2D concept denkt dat het nog macht heeft. Maar wij zetten met deze beweging, het licht terug aan in onze DNA-strengen. Een helder goudgeel licht, dat het DNA tot heling en verlichting aan gaat zetten en de stigma’s er uit gaat sorteren. We bouwen aan een nieuw mensenras.

Tijdens iedere volle maan zal het zilveren licht vanuit de MA’bron geactiveerd worden en via ons nieuwe Yinvat zullen de hogere frequenties zich razendsnel gaan vermeerderen. Zilver heeft de bijkomende positieve eigenschap dat het zuivert. Uitzuivert tot in de diepste lagen en lijnen van bewustzijn. Via onze waterhuishouding zal de oproep tot zuiveren doorgegeven worden, in ons en in de wateren van de wereld zelf. Nu de voorouderlijnen tot diep in de tijd zijn ontwortelt is dat een prettig weten.

 

Ik groet jullie vanuit de MA’bron van waaruit al het leven ontspringt.

Print Friendly, PDF & Email