Alles komt in Beweging

Alles komt in Beweging

Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe op alle niveaus gewerkt wordt om ons lichtstelsel aan te laten sluiten op de kosmische netwerken. We hebben jaren van afdalen in de diepte achter de rug. O.a. om de aansluitpunten voor die netwerken te hervinden en aan te koppelen. Ik beperk me even tot wat ik waarneem hier in Europa en dan specifiek op bepaalde plaatsen. Ik meld maar gewoon wat me getoond wordt en welke lichtwezens en energievormen hun best doen om ons van nieuwe krachten te voorzien.

In de energetische velden van heel Nederland, België en Duitsland gebeurt op dit moment veel. Het Ashtar Command is bezig bepaalde basisplatformen te creëren van waaruit steeds dichter bij het organisch leven op aarde wordt gewerkt. Het AC houdt zich vnl. bezig met voorbereidende werkzaamheden. Men brengt zaken in kaart vanuit een geweldig overzicht. Er worden wereldwijd basisstations gebouwd. De veiligheid in en rondom onze planeet wordt zodoende steeds meer gewaarborgd. Alle werkzaamheden rondom het afkoppelen van de lagere portalen zijn meestentijds door hen uitgevoerd. Ook bouwt men enorm veel communicatietorens op in diverse uitvoeringen, zet men peilstations neer en zorgt men er voor dat de aanvliegroutes vanuit de kosmos steeds fijner worden afgestemd.

Ik werk al jaren met lichtwerkers in het grensgebied rondom Arnhem om bepaalde energievelden te openen. Deze week zag ik dat het AC in dit gebied een krachtige toren opbouwde. Het leek in eerste instantie op de toren die zich in Bakkum ( NH) manifesteerde ( vorig jaar augustus) maar was toch weer anders. Ook deze toren bestaat uit diverse dynamische platforms. Het lijken net enorme lichtwielen die in en uitgeklapt kunnen worden rondom een puntige standaard van licht. Ik zag dat de toren opgebouwd werd in het gebied rondom Toldijk. De verbindingen naar de kosmos groeiden, de sterrenstroom sloot aan en prompt kwam deze toren tot leven. De lichtwielen klapten samen in de draagstandaard ( als bij een paraplu), en zakten door een sluis van licht de grond in. En klapten weer uit. Ze begonnen te bewegen en een gigantische snelheid op te bouwen. Het leken wel cirkelzagen van licht te worden. De wielen draaiden zich een weg door de energetische lagen van onze aarde. Stralen licht schoten alle kanten uit. Er bouwde zich een enorme snelheid op en het geheel ging lijken op een grote hydraulische boormachine die zich met grote kracht een weg door de aarde – energie heen baande. Overal waar deze Turbo-boor langs kwam werd ruimte gemaakt. Oude energiekoorden schoten los, programma's werden verbroken. Het chakra van dit gebied is klaarblijkelijk in de loop der eeuwen flink dichtgeslibd en werd op deze wijze weer opengebroken. Vanaf dit punt werd er doorgewerkt naar bepaalde delen in Duitsland. In dit land sluit van oudsher een sluis van de Siriuspoort aan. Delen van deze poort zijn verwoest en dichtgeslibd. Het is uitermate belangrijk dat de energie die door deze poort heen naar ons toe mag komen weer voedend en heilzaam in gaat werken op het bewustzijn van Europa. Ook in verband met het Siriusvolk. Dit volk bezit van oudsher een brede technologische kennis. Zij zijn het geweest die de Atlanteanen geleerd hebben om met hun energie ( gedachten) enorme krachten op te bouwen. Die krachten konden via kristalclusters een vermogen aan stroom opbouwen, waardoor bijv. apparaten zonder behulp van aardse energiebronnen konden werken, de stroomvoorziening van hele gebieden gewaarborgd werd, vliegtoestellen aangedreven konden worden enz. Het volk van Sirius heeft zich echter te laat gerealiseerd dat deze kennis in handen van een volk dat die krachten nog niet kon overzien, gedoemd was uit de hand te lopen. Dat is ook één van de redenen waaraan Atlantis ten onder is gegaan.
De kennis die bedoeld was om ondersteunend en voedend te werken, werd een kennis van het hoofd. Het hart kwam steeds vaker buiten spel te staan. Het werd een sport om via de hersenen steeds meer mogelijkheden te bedenken waardoor dit technologisch leven tot een enorme bloei kon komen. Emoties werden daarbij over het hoofd gezien. Het werd een klinische wetenschap, waarbij het vooral om macht en kracht ging. Manipulatie en tirannie werd onderdeel van het dagelijks leven.

Het Duitse volk is van oudsher nauw verwant met de ziel van de Sirianen. Het neemt in Europa een zeer aparte plaats in. Een deel van de ziel van dit volk vindt het nog altijd jammer dat de kolonisatie van de aarde, zoals dit door hen werd voorzien mislukt is. Tijdens de Atlantis-crash is een bepaald basisstation van dit volk, dat uit de ruimte hun programmeringen toepaste op het aardse leven de kosmos in geslingerd. Nog altijd zweeft dit in een baan om ons lichtstelsel heen en van tijd tot tijd komt het voorbij en doet wanhopige pogingen om de controle over het Aardeportaal in zijn geheel te handhaven. Gelukkig voor ons is het voor hen alleen mogelijk onze planeet te bezoeken als hij een bepaalde baan om ons lichtstelsel in schiet. Maar als dit station nadert werkt men in op onze fysieke en mentale omstandigheden. En altijd probeert men deze kunstmatig laag te houden. Ze spelen in op alles waar TEKORT op staat. Een tekort aan liefde, energie, aandacht, geld enz. Ze stralen een flinke dosis energie zodanig op ons af dat dit ons angstig maakt en in de war. Ze zaaien paniek en hopen op deze manier ons vertrouwen in de toekomst te ondermijnen. Ze zijn momenteel flink dichtbij en zorgen er voor dat deze crisistijd tot op het bot wordt uitgebuit. Daar moeten we dus met elkaar zeker niet intrappen. Massaal angst zaaien is nog altijd DE manier om hele delen van onze wereld lam te leggen.

De Hydraulische boor van het AC is dus zeker nodig om de aankoppelingen naar De Sirius – sluis zo snel mogelijk vrij te maken, zodat er een diep inwerkende, krachtige stroom van licht vanuit de kosmos onze planeet gaat voeden. Zodat de sterk negatief geladen werking van dit basisstation niet al te diep op ons in kan werken en wij " vrije " mensen blijven.
Door de ziel van het Duitse volk heen is al eerder getracht een veld van terreur te kweken en dat herinneren we ons maar al te goed.
Het losgeschoten basisstation werkt deels ook in op een collectief gevoel van schuld. De schuld van het ten onder gaan van Atlantis en al zijn prachtige mogelijkheden. De schuld van de tweede wereldoorlog, zo nauw verbonden met dit fenomeen. Schuld houdt een basistrilling laag. Veel zielen die ooit betrokken zijn geweest bij het ten onder gaan van Atlantis kunnen dit heden ten dage nog niet bevatten in hun bewustzijn. Zij hebben de herinnerring als het ware afgeblokt omdat het enorme schuldgevoel aan dit proces niet verdragen kan worden. Ook deze herinnering wordt door het passerende basisstation zo veel mogelijk verstopt gehouden. Nu niet meer,. Het gaat stoppen. Ik krijg steeds meer mensen bij me die door hun ziel aangezet worden om op zoek te gaan naar hun verborgen programma's. Hun innerlijk gevoel van waarheid wil dat er recht geschiedt, de trillingen van deze tijd brengen dit naar de oppervlakte.. Door te lezen wat in hun diepste kernen verborgen was, komen we er achter wat er werkelijk is gebeurd en kunnen we er aan werken om dit op te lossen. Als een ziel dit weten vrij maakt in zichzelf vindt er een verschuiving plaats in de thymus. Deze wordt wakker en begint zijn pijn los te laten, zijn wanhoop, en vooral zijn eenzaamheid. Ook wordt door deze verschuiving de koppeling naar de hartenpoort ontsloten waardoor men weer leert voelen ipv alles met het hoofd te willen doorgronden. Doordat men de aanzet geeft kan er in het collectief bewustzijn een patroonsverschuiving plaats vinden. Er opent zich een poort van onbewust weten. Meteen bemerken deze mensen dat zij naar de aarde gekomen zijn om dit te doorbreken, dat zij mee willen werken aan de wederopbouw van de aarde fundamenten. Vaak vinden zij zichzelf weer terug op plaatsen waar zij veel met het hoofd moeten werken. En waar zij als ze willen daadwerkelijk een verandering ten goede kunnen aansturen. In het zielsnetwerk van deze mensen leeft hoge kennis die aangewend kan worden voor het goede.

Terug naar de Siriussluis. De nieuwe energiepoorten die openschieten. De krachten die hier door heen werken om de atmosfeer van de aarde in een sfeer van verheffing te trekken. De zielen die hierdoor wakker worden en collectieve patronen van schuld en boete gaan loslaten. Zodat er ademruimte komt in de ziel van een aards volk, een sterrenvolk, een werelddeel, de aarde. Omdat een opening hoe klein ook altijd door werkt op het grotere geheel. Het werkt door naar alle landen waar zielen van dit volk zich hebben verstopt en hun genen hebben doorgegeven ( denk bijv. aan Argentinië, Cuba),niets staat los van elkaar. Wereldwijd wordt er zodoende een decoderingssysteem geactiveerd dat qua omvang niet is te overzien op dit moment. Het werkt in op het collectief DNA, het bloed, de hersenen en het hart.
Het weten dat het gebeurt en dat een specifieke werktoren van het AC doorschakelt en invloed uitoefent op onze hele planeet is een rijk gegeven. Een gegeven waar we immens dankbaar om zijn. 
Er zullen op meerdere plaatsen van deze hydraulische boren hun werk doen vandaar dat ik dit buitenaardse fenomeen , misschien in jullie ogen zelfs wonderlijke gebeuren, toch niet onvermeld wil laten.

Is het vreemd dat ik in deze ontsluitingsfase mensen uit heel Nl en België mag verwelkomen? Die zichzelf terug hebben gezien in voorgaande levens die allemaal op dit programma geschakeld staan? Natuurlijk niet, het is allemaal onderdeel van een enorm plan. Dat 2000 jaar geleden al in werking is gezet. Vanuit het Hart van de lichtmeesters, met als grootste vertegenwoordiger hier op aarde Meester Jezus, Sananda. Afgedaald uit de stad van de hemelse vrede Shamballa om hier op aarde een enorm proces op gang te brengen waarbij ons collectief geheugenveld ontsloten zou worden tot op de diepste niveaus. En dat gebeurt NU. We leven in de afrondingsfase van dat gebeuren. Leven in waarheid wordt steeds belangrijker. We mogen zelfs passerende basisstations van een verkrampt volk niet langer de macht geven om ons te manipuleren met hun kennis. Ook zij moeten verder. Ook zij mogen terug aansluiten op het geheel ipv rond te moeten zwerven in het heelal tot in de eeuwigheid. Als de Sirius sluizen weer goed werken kan ook dit station weer opgenomen worden in het grotere geheel en doorgroeien. Velen uit hun volk staan klaar om hen te verwelkomen en terug op te nemen binnen de gelederen. Met alle " hartenkennis" die zij zich eigen hebben gemaakt in de achter liggende eeuwen zijn ze de uitgelezen personen bij uitstek om hen te deprogrammeren en in te laten zien dat zij voorbij hun beperkingen moeten kijken. Zodat dit station zijn omzwervingen door de kosmos zal verlaten en niet langer invloed kan uitoefenen op het aardse leven. Ipv angst te hebben voor hun komst, moeten we alles in het werk stellen om hen terug te kunnen laten keren naar huis. Angst voegt hier niets aan toe. Wilskracht en vertrouwen wel. De goddelijke vlam van het licht loutert allen die hiervoor openstaan en zal geen ziel buitenshuis laten staan. Zo zal de Woning van Licht zijn deuren openen en met Liefde allen op willen nemen die vanuit de koude de warmte kunnen betreden. Ik wens ons toe dat onze liefde in staat is om dit alles mogelijk te maken, om niemand buiten te sluiten, om niet langer in angstscenario's te geloven en door onze tijd van leven heen de sluis te worden naar het hogere kosmische leven waar allen welkom zijn. Zijn we niet allemaal een stukje van deze Siriuspoort?? Zijn we zwak of sterk? Zijn we in staat om de magnetische kracht van deze poort in Licht te laten stralen of in duisternis gesloten te laten? Ik kies voor het eerste en voel me verbonden met de duizenden lichtwezens die met ons meewerken en ons helpen om door deze transformatietijd te komen. 
Stel je eens voor dat door deze duistere poort heen de galactische stralen weer gaan schitteren. Hin invloed uitoefenend op al het leven in en rondom onze planeet.
Is dat geen prachtig vooruitzicht????

(De volgende waarneming zal gaan over de installatie van basisstations, die sterrenvolkeren proberen op te bouwen in de atmosfeer om onze planeet. Een wonderlijk en zeer krachtig fenomeen, dat door ieder sterrenvolk op geheel eigen wijze wordt aangepakt)

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email