Brief aan alle betrokkenen

Aardebewoners, wij vragen u hoe het met u gaat. Lange tijd is alle contact verbroken geweest. Nu de contactlijnen zich aan het herstellen zijn is het belangrijk dat de communicatie tussen u en ons aktiever wordt. Middels bepaalde brieven zullen wij zo nu en dan contact met u opnemen. In de hoop dat wij u beter leren kennen en gaan begrijpen wat er in u omgaat. Nu wij eenmaal genaderd zijn tot een acceptabel punt verbazen wij ons over de vele contactlijnen die u aangelegd heeft in het geestelijke vlak. Er bestaat in uw wezen een hiërarchisch stelsel van contactpunten die allemaal hun eigen frequentie bezitten. En waar u op afstemt met uw geest in wisselende volgorde. Als wij willen communiceren met uw bewustzijn dan moeten wij langs vele kanalen binnentreden om verstaan te kunnen worden. Er is op aarde maar een enkel mens in staat om rechtstreeks met ons te communiceren en ook dat bevind zich nog in een beginstadium. Toch slagen wij er in bij sommige aarde-instrumenten bepaalde stappen te gaan overslaan. Wij kunnen dan het hierarchisch systeem dat gebruikt is vele eeuwen lang overslaan en rechtstreeks via de zielskanalen overgaan tot overdracht via de kern zelf. Het is boeiend om te zien hoe de communicatiekanalen opgebouwd zijn. Hoe de aardse mens via die kanalen constant signalen uitzend. Signalen om hulp, signalen om kracht. Er wordt veel gecommuniceerd buiten de aardse mens zelf. Alsof hij vanuit het externe systeem hulp verwacht die hij zichzelf niet kan geven. Het verbaast ons omdat dit middel handig en onhandig tegelijk is. Handig omdat het de mens een bepaalde overlevingsvorm heeft geschonken. Onhandig omdat niet meer duidelijk is, met wie de mens communiceert en zijn gemoedstoestand van het MOMENT het contactpunt aantrilt dat bij deze vibratie hoort. Zo is er een enorme afhankelijkheid opgebouwd. De aardemens heeft door zijn levens heen energetische hulplijnen uitgezet. Reddingslijnen, ankers, die hem op bepaalde tijden moeten stabiliseren en stimuleren. Slim in een tijd die nogal onstabiel is. In een driedimensionale wereld is het handig om voorbij de stofpatronen trillingen uit te zenden die de aardse mens in tijden van nood kunnen helpen. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Delen uit zijn eigen zielstructuur hebben zich in allerlei gedaantes om de aardse mens heen geschaard en helpen hem te "overleven" in zijn tijd. Er wordt ook hulp ingeroepen vanuit andere zielsstructuren als de nood erg hoog is. Het vertrouwen in eigen kunnen is wel extreem zwak. Zelfs het vertrouwen in het Zielskunnen is laag. Bepaalde astrale delen maken het de mens ook moeilijker, omdat er in het bewustzijn van die delen een zelfde diepe emotie ligt die de heersende emotie van Nu versterkt. Zijn gevoelstoestand dringt dan diep door in de corresponderde trilling en vindt daar gretig gehoor. Zo wisselen stemmingen en fases zich af in een mensenleven en is er een permanente uitwisseling op gang gekomen via al die varianten in zielsdelen. Om de aardse mens vanuit de kosmos te kunnen bereiken moeten er vele trillingen geneutraliseerd worden die de helderheid van het kosmisch woord verstoren. Hoe meer verstoring er om de aardse mens heen hangt hoe minder duidelijk de kosmische boodschappen doorkomen, of zij raken sterk vervormd. Alsof de mens opgebouwd is uit een kern met vele dampkringen er om heen. In die dampkringen bevindt zich restmateriaal en dat restmateriaal veroorzaakt storing tot in de kern zelf. Daardoor komt die kern op zichzelf te staan en vormt het vaak een afgescheiden wereld. Waar vele subwerelden zich weer aan vast klikken. Kortom vanuit ons standpunt gezien is het om de aardse mens heen chaotisch, troebel en kan er bijna geen zicht verkregen worden op het uiteindelijke wezen van de mens zelf. Zo moeten wij op dit moment eeuwen van noncommunicatie overbruggen en het blijkt dat er nog heel wat bruggen geslagen moeten worden. Het is niet eenvoudig om de aardse mens te bereiken. Hij heeft zich verstopt onder lagen energetisch stof. Verheugend is wel dat er een trent zichtbaar is die maakt dat e ruit de kern NU een bevrijdende energie stroomt. Een energie die er op gericht is de kracht van zijn hogere lichtstructuren om te zetten in dagelijks bruikbare kracht. Zodat de materie/ substantie van deze werelden overgebracht kunnen worden in het leven van Nu. En de ziels-energie de storende "rommel" kan gaan verwijderen. Het moet helderder worden om het bewustzijn van de mens zelf en zijn leefwereld. Door oude contactlijnen op te schonen, onafhankelijker te worden en sterker vanuit de kern te durven leven zal dit zichtbaar worden. Beïnvloedende patronen moeten duidelijker geweerd worden. Hoe rustiger het wordt om de mens heen en hoe meer geleidingskracht er vanuit de kern de ruimte krijgt, hoe gemakkelijker de communicatie op gang gaat komen naar ons. Uw sterrenvrienden uit de kosmos. Daarom vragen wij u voort te gaan met de opschoningsprocessen en de kanalen die tot uw wereld behoren vrij te maken. Door via uw bewustzijn, met uw eigen kernlicht, krachtig in te werken op het leven van Nu worden deze kanalen vanzelf schoner en verbinden zij zich met de kanalen van anderen. Zoek geen situaties op die vervuiling aan trekken. In het schoonmaken van het kernlicht moet u immers geen nieuwe rommel aantrekken. Hoe zuiverder de innerlijke kanalen worden hoe realistischer u wordt. Er is minder afleiding en beïnvloeding om u heen. Zo krijgt u de rust waar u al zo lang om vraagt. En zo openen de contactkanalen naar de kosmos zich vanzelf. Laat u niet misleiden door de chaos van uw tijd. De hektiek die om u heen aanwezig is hoeft u niet binnen de begrenzing van uw eigen energieveld toe te laten. Het doel wat u voor ogen hebt is; de aarde wegvoeren uit zijn gevangenschap. En de aarde heeft zijn positie sterk gewijzigd. Hij is werkelijk op weg naar een hoger plan. De beweging mag constant gemaakt worden. Een rechtstreekse opgaande beweging. Dat is mede mogelijk gemaakt doordat u uw bewustzijn open hebt gesteld voor opruimwerkzaamheden. Tijdens uw moment van leven heeft u, samen met de hulp van vele lichtwezens door u heen laten werken aan het transformatieveld van de vroegatlantische tijd tot Nu. Die periode heeft al met al meer dan honderdduizend jaar in beslag genomen, verdeeld over 12 tijdsvakken. Als we dit veld weten uit te bouwen tot een stabilisatieveld, dan bouwt de aarde aan een stevig fundament. Waarvan het begin in concept bijna voltooid is. Laat u daarom niet misleiden als er stemmen vanuit het hart van de aarde klinken. Er zijn nog vele tijdspatronen die om aandacht vragen. Maar door intensief in te werken op het al opgeruimde veld overhaasten we niets en brengen we de juiste balans aan. De aarde is zijn coördinaten rondom dit veld aan het opstellen. Hij moet niet scheef gaan hangen doordat stemmen uit diepere lagen van zijn bewustzijn om de aandacht vragen. In het plan van de lichtmeesters is een duidelijke structuur gelegd. Eens en vooral omdat de aarde zelf opgebouwd is uit structuren en tijdspatronen. Door eeuwen van trajectwerkzaamheden uit te voeren in dit deel van het Plan hebben we laag voor laag kunnen verhelderen en opschonen. Nu gaan we er aan werken om de basislaag van schoon licht te laten aangroeien. Er is een helder energieveld groeiende, de sterrenpunten brengen hen in balans. Meer en meer stromen er lichtpatronen hier op in die vanuit verre afstemmingen speciaal voor dit doel zijn overgebracht. Als het werkveld vervuild wordt met niet passende patronen vinden de kosmische hulp -en bouwstoffen geen houvast. Dit licht glijdt langs de open gekomen kanalen in uw bewustzijn het werkveld in. Gewoon door de mens die u Nu bent. De lichtpatronen vanuit uw hoger lichtwezen komen dichterbij en beginnen uit uw kern los te komen. U hebt vele jaren van astraal onderzoek achter de rug. Vanuit de hogere lichtrijken die bij uw astrale lichtwerelden behoren beginnen de lichtmoleculen in te stromen die nodig zijn voor de versterking van het werkveld van Nu. Uw geest is zich aan het omkeren. Het haalt uit de binnenkern datgene naar buiten wat lange tijd niet zichtbaar kon zijn op de wereld zelf. Uw ziel werkt daar in mee. Zo komt de mens van Nu in een helend, sterk geleidend lichtveld te staan dat nodig is voor het vervoer van de bouwstoffen die we de komende periode over gaan brengen naar uw wereld. Daarom moet uw geest zo rustig mogelijk zijn, niet afgeleid worden door niet op dit moment ter zake doende processen die om aandacht vragen. In dit stadium is uw bewustzijn bemiddelaar. Het brengt delen van dit scheppingsproces stuk voor stuk over in de blauwdruk van het Nu. U hebt hard gewerkt om een aanvaardbaar Nu te creëren. Voel via de innerlijke lijnen wat er gaande is, dat u een schepper bent, een creator van nieuwe werelden. Te beginnen bij uw eigen leefwereld. Maak daarom de plaats waar u leven moet tot een aanvaardbare plaats voor uzelf en verwijder alles wat storing veroorzaakt. Geef op energetisch niveau te kennen dat die storing niet langer binnen treden mag in de wereld die U de UWE noemt. Door bij uw eigen leefgebied te beginnen en van daaruit aansluiting te zoeken bij de andere bouwterreinen komen we dichter bij ons doel. De fundamenten worden steviger, want zij staan verankerd in Uw kracht. Een kracht die niet aangetast mag worden door welke oorzaak dan ook. Het allerbelangrijkste doel dat wij u voor Nu schenken is dan ook dit; blijf ten allen tijde rustig, laat u niet afleiden van de werkelijkheid. Luister niet naar dwingende stemmen die u van uw doel af willen brengen. Laat geen vervuiling toe in uw bewustzijn. Geef toestemming om de zwevende rommel die rondom uw energieveld zwermt op te laten ruimen. Rust heel goed uit. Stabiliseer uw leven. Realiseer dat wat u voor ogen heeft zonder schade toe te brengen aan het plan van de Kosmos. Richt u op helder schoon licht en sta niet toe dat vervuiling van welke aard dan ook binnendringt door de poriën van uw aura ( noch via de binnenweg, noch via de buitenweg). Zodat uw nieuwe lichtlichamen zich schoon en helder kunnen uitbouwen in uw leven. En de realisatie van de nieuwe tijd werkelijkheid wordt, langzaam maar zeker.

Wij hopen dat de communicatie met u beter gaat worden, wij hopen dat wij u leren begrijpen. Wij hopen dat u begrip toont voor ons, omdat wij nog niet alles snappen wat de aardse mens omgeeft en wat hem drijft. Wij hebben inmiddels wel begrepen dat de aardse mens per seconde/minuut/dag wisselen kan in gevoel en stemming en dat via die gevoelswisselingen er heel wat energetische rommel om hem heen komt te zweven. Wij begrijpen wel dat u dit doet, maar wij begrijpen niet waarom u dit doet. Net als we denken dat er een bepaalde vorm van stabiliteit zich opbouwt slaat uw bewustzijn om en trekt het weer heel andere gevoelspatronen aan. Heel moeilijk is dit voor ons om dit te doorgronden. Waarom u dit toestaat en toepast in uw leven is ons een raadsel. Maar wij leren van u en proberen zo snel mogelijk grip te krijgen op deze wisselingen in gevoelsklimaat. Waar u gebruik van zou kunnen maken is de stabiliteit van ons bestaan. Zeker en gericht werken wij aan realisaties. Eèn van die realisaties is er op gericht dat de lage energiepunten die in uw bewustzijn aanwezig zijn verwijderd kunnen worden. Wij zien vanaf afstand beter dan uzelf wanneer u in die contactpunten terugschiet en wat het u doet, hoeveel verwarring dit veroorzaakt. Daarom vragen wij uw toestemming om hier aan te mogen werken, zodat u de ruimte gaat krijgen die u zo hard nodig hebt om tot stabilisatie te kunnen komen. Een 2e realisatiepunt is het verwijderen van de storende ( verdwaalde) zielen om u heen. Wij hebben u daar al op geattendeerd. En een 3e punt is het opladen van de bestaande contactpunten die in de chakra's van de aarde aanwezig zijn en al van oudsher hun plaats innemen. Zij bezitten van zichzelf al sterke krachten en deze krachten mogen terugkeren in het aardebewustzijn van Nu. Ongemerkt werken we al samen aan een belangrijk aantal zaken. Dat wat we nu nog niet alles begrijpen van elkaar is lastig, maar niet onoverkomenlijk. Het biedt ook een goede mogelijkheid om van elkaar te leren. Wij staan er open voor en hopen van u hetzelfde.


Tot u richt zich een delegatie van het kosmisch bestel. Een onderzoeksgroep die de handelingen en patronen van al het aardse leven bestudeert en inzicht probeert te krijgen in de aarde en zijn bewoners. Wij zijn gekomen via de Siriuspoort en houden op gepaste afstand ons onderzoek gaande. Zodat wij zo snel mogelijk tot een handelingsbesluit kunnen komen. Sommige besluiten zijn al duidelijk geworden en daardoor zijn bepaalde akties al op gang gekomen. Er zullen er meer volgen. Als er belangrijke stappen genomen worden t.a.v. de ontwikkeling van uw tijd zullen wij u dit altijd melden. Zodat u zich al dan niet kunt verbinden met dit besluit en mee kunt werken aan het geheel.

Wij groeten u.

Print Friendly, PDF & Email