Proclamatie van het Siriaanse gerechtshof

Proclamatie van het Siriaanse gerechtshof

*Hierbij verklaren wij dat de mensheid in zijn geheel onder onze hoede is gesteld.
*Dat wij in samenwerking met de lichtmeesters die uw planeet met zorg en aandacht omringen werken aan de werkelijke verheffing van het geheel
*Wij verklaren dat wij in wederzijds vertrouwen een contract hebben opgesteld waarbij wij ons binden aan de aarde voor de komende periode van 25.000 jaar.
*In deze periode zullen we bemiddelen tussen u en kosmische volkeren om een vertrouwensband te ontwikkelen tussen u en hen.
*Wij zullen zorg dragen voor de overdracht van informatie die nodig is om in dit samenwerkingsverband goed te functioneren.
*Het zal tot onze taak behoren om u te leren hoe de kosmische volkeren leven en denken. Zoals wij aan hen zullen uitleggen hoe uw gedachtepatronen werken.
*Wij stellen ons als doel dat er een wederzijds leerplan opgesteld wordt, waarbij we gebruik maken van elkaars kennis.
*Wij zullen er zorg voor dragen dat die kennis gedoseerd en juist in uw morfogenetisch veld wordt overgedragen.
*Ook zullen wij beogen dat de evolutie van uw planeet en u als leefgroep op die planeet gelijke tred houdt met de aangeboden informatie.
*Daarvoor is het nodig dat elementen die storend inwerken op het grote geheel gecorrigeerd en zo nodig verwijderd zullen worden uit het aardse groeiveld.
*Meester Kuthumi zal tijdens deze periode onze voorspreker zijn. Tevens zullen wij met en via hem de aardse energievelden bestuderen, waardoor wij meer inzicht krijgen in uw emotionele patronen.
*Wij zullen er zorg voor dragen dat bepaalde gebieden op uw wereld ontstoord gaan worden, hetzij energetisch hetzij emotioneel. 
*Een hervonden evenwicht zal het doel zijn waar naar wij toe werken. Op alle niveaus gelijkwaardigheid en balans hervinden is het streven.
*Wij zullen werken aan het herstel van de sterrenpoorten en alle verbindingen die vanuit die poorten door de kosmos lopen.
*Wij verplichten ons dicht bij uw lichtstelsel te zijn en zo nodig af te dalen te midden van u als de tijd dat van ons vraagt. 
*Wij zullen onszelf in groepen vertegenwoordigen die om de 2500 jaar afgewisseld worden in samenstelling. Rondom uw lichtstelsel creëren wij daartoe basisstations die door ons ingericht en bevolkt kunnen worden.
*Wij zullen als Siriaanse gezinnen om u heen zijn. D.w.z. dat wij als kolonie compleet en actief zullen zijn, zowel rondom uw wereld als in onze kolonie zelf.
*Voor de opbouw van onze kolonie gebruiken wij materialen die afkomstig zijn van uw planeet, uit de ruimte en onze thuisplaneet. De samenstelling van deze componenten zal er voor zorgen dat de pijlers waarop onze stations worden gebouwd sterk genoeg zullen zijn om de kosmische atmosferen te weerstaan.
*Wij zullen ons regelmatig verbinden met hen die werkelijk te midden van u leven en in een aards lichaam zijn geïncarneerd.
*Wij zullen op een speciaal niveau zorg dragen voor hun geestelijke ontwikkeling zodat deze gelijke tred kan houden met de ontwikkeling van onze kinderen in de kolonies.
*Dit alles zal niet altijd door hun aardse geest herkend worden, maar in bepaalde ( ogenschijnlijk ongebruikte ) delen van de hersenen worden opgeslagen, zodat bij terugkeer in onze kolonie de kennis en energie gelijke tred houd met dat wat zich hier manifesteert.
*Ons volk zal zich universeel verbinden en de kennis van andere sterrenvolkeren in de ziel opslaan. Deze kennis zal d.m.v. zielsoverdracht ook weer doorgegeven worden aan onze kanalen op de aarde zelf. 
* De vlam van het violette licht zal regelmatig ontstoken worden op belangrijke energiekruispunten en zijn zuiverende licht vrijgeven als dat gevraagd wordt.
* Wij bouwen op veel punten antennes in, waarop de galactische stralen zich kunnen enten en ieder hun eigen netwerken zullen uitzuiveren.
* De sterrenpoorten zullen hierin functioneel, actief werkzaam zijn.
* Wij stellen vast dat het energetisch afval dat door uw denken en handelen wordt gecreëerd een grote plaats inneemt in uw atmosfeer en stratosfeer. Wij zijn derhalve een plan aan het ontwikkelen dat u helpen kan dit afval te minimaliseren. Wij zullen zelf een deel voor onze rekening nemen, maar ook zullen wij via het morfogenetisch veld ideeën uw kant opsturen die werkelijk bruikbaar zullen zijn voor uzelf. Ideeën die het zichtbare afval zullen reduceren en het onzichtbare.
* Wij gaan u helpen technologisch te groeien, zonder dat de technologie zelf u inhaalt en voorbijstreeft.
* De bijzondere ideeën zullen eerst en vooral gericht zijn op communicatie en balans hierin.
* Hierbij zullen we gebruik maken van de netwerken die door de blauwe kristallen – recent geactiveerd – ondersteund zullen worden.
* Er zullen steeds meer energievelden gekoppeld gaan worden aan kristalstructuren. Deze bevorderen de overdracht van energie en kunnen ingezet worden voor allerlei doeleinden.
* Wij hebben ons tot nog veel meer verplicht, maar het volstaat te zeggen dat onze verbinding met u oud en ijzersterk is. Dat wij u gaan helpen de komende stap in het evolutieplan te kunnen blijven volgen. En dat wij mede verantwoordelijk zijn voor het welslagen hier van. Het inlossen van een oude schuld staat hierin voorop.

WIJ VERKLAREN HIERBIJ DAT U ONS NA AAN HET HART LIGT, DAT WIJ VAN U HOUDEN ZOALS VAN ONSZELF EN DAT WIJ ALLES IN HET WERK ZULLEN STELLEN OM U ALS MENSHEID IN HET GEHEEL EEN GROTE STAP VOORWAARTS TE LATEN ZETTEN IN HET EVOLUTIEPLAN.

In respect aan u overhandigd door een verwante ziel van deze aarde.

Onderteken ik dit document ,

Zijnde,

Het collectief van Siriaanse broeders en zusters,
Met mijn stem als spreekbuis,

Alyanty

(onder deze naam zal ik mij met u verbinden en neem ik de vrijheid om een aards begrip er in te leggen dat tot verbinding leidt, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan).

Print Friendly, PDF & Email