Siriaanse Sterrenpoorten

Siriaanse Sterrenpoorten

Allerlei gebeurtenissen beginnen in elkaar te grijpen. Wereldwijd komen er zoveel verbindingen tot stand dat het bijna ondoenlijk is om hen allemaal te beschrijven.
De verbinding die ik hieronder beschrijf is heel belangrijk en grijpt in op het wereldbewustzijn met verstrekkende gevolgen.
Jullie weten dat ik al jaren lang de gebeurtenissen beschrijven moet zoals die zich in de zielenlijnen voordoen van het gebied Zuid Holland. In dit gebied is een van oudsher zeer belangrijke tijdspoort aanwezig. 
Ik heb hierover de laatste jaren zeer veel geschreven.
Het punt is bereikt waarop bepaalde sterrenconstellaties en sterrenvolkeren zich terug willen enten op het aardse leven. In deze tijd vraagt het Siriaanse volk om de aandacht. In het gebied rondom Leiden wonen een aantal mensen die diep in hun ziel aansluiting hebben met dit volk. Sommige zijn zich hiervan bewust, anderen nog helemaal niet. Ze kennen elkaar meestal niet op aards niveau, wel op zielsniveau. Ieder op zijn eigen wijze draagt zijn steentje bij aan de ontsluiting van het geheel. Denk hierbij zeker aan Sterrenkind Hidde. Ik heb al meerdere malen zijn boodschappen vertaald. Ook dit kind is een zeer belangrijke sleutel in dit geheel.
Het volgende is gaande. In het gebied rondom Leiden, Alphen aan den Rijn zit een zeer belangrijk koppelpunt naar de kosmos. Al jaren wordt er aan gewerkt om dit punt vrij te maken van oude energietrauma's. Astrale putten zijn geleegd, offerplaatsen ontruimd, de zonnewijzer geactiveerd enz. Vooral het Ashtar Command in samenwerking met meester Jezus en wij mensen op aarde hebben hard gewerkt om het gebied energetisch te zuiveren van oude smetten. 
Het is daarom zeer verheugend dat ik kan melden dat er een Siriaanse sterrenpoort geopend word, met als centraal punt de woonplaats Leiden en omgeving. In dit gebied is een sleuteldrager geïnstalleerd die in opdracht van zijn Siriaanse ziel als wachter in deze poort zijn best gaat doen om de energie te stabiliseren en toegankelijk te maken voor dat wat nodig is. Gisteren is er een sleutelcode in zijn buikpunt geïnstalleerd. Een vertegenwoordiger van het Siriaanse volk kwam aankondigen wat de bedoeling was. Hij was gekleed in blauwe kledij. Hoge donkerblauwe blauwe laarzen, met zilver bestikt, een lichtblauwe pofboek, een zacht blauwe kiel er op en een wijde cape als omslag er overheen. Alles heel ingenieus met zilveren stiksel omzoomd. Ter hoogte van de borst was zowel op de kiel als de cape een cirkel van licht zichtbaar. De cirkel was bedraad met zilveren, glasachtige draden die als een spinnenweb door het hele symbool heen liepen. In de kern van de cirkel zag ik een lichtende energie die steeds de draden van " brandstof voorzag. In contact met de aura van mijn cliënt lichtte het symbool op, verbond zich met het hartchakra van hem en trok uit zijn zielekern dezelfde bedrading omhoog. Hij werkte net zolang op hem in totdat er in zijn aura, dus om hem heen, een zilveren netwerk van gloeiende, transparante draden stond. Als een dragend skelet dat zijn totale energie omvatte en bijeen hield. Er kwamen anderen om ons heen staan. Via een punt in de rechterkant van zijn zij werd er een " operatie" uitgevoerd. In zijn buikkern werd heel voorzichtig een uitklapbare capsule geplaatst. In de kern hiervan zag ik een metaalachtige bol, met een diep glans. Een schitterend schrift in niet leesbare tekens stond op deze bol gegraveerd. Vanuit de kern van de bol zag ik een blauwe gloeipunt oplichten. Als dit punt oplichtte, begon de bol te roteren, bepaalde tekens schoten los en verbonden zich via de capsule er om heen met het zilveren netwerk dat hem omvatte. Tegelijkertijd werd er gezegd dat er de komende weken gewerkt gaat worden aan de restauratie van de Siriaanse poort die zich in dit gebied bevindt. De capsule dient als sleutel. In de kern er van staan de namen en gebeurtenissen gegraveerd die van belang zijn voor de ontsluiting en eigenlijke werking van de poort. Er kan zich niemand door de poort heen begeven die al niet vermeld staat in de centrale sleutel. De Sirianen zelf kunnen in verbinding met deze sleutel dus bepalen welke activiteiten er wel of niet door deze poort heen worden ondernomen. Niemand kent de coderingen er van – ook de sleuteldrager zelf niet bewust – dus niemand kan oneigenlijk gebruik maken van deze in en uitgang.
De Siriaanse poort op dit punt is lange tijd dicht geweest. Noodgedwongen. Rondom deze poort hebben zich veel manipulatieve gebeurtenissen afgespeeld. De poort is doelbewust afgesloten omdat in de nadagen van Atlantis een groep van Sirianen hun kennis dusdanig heeft misbruikt dat heel Atlantis ten onder is gegaan. De Sirianen met hun hoog technologische kennis hebben niet op tijd bemerkt dat hun kennis geïntegreerd werd in machtsspelletjes die niets meer van doen hadden met evolutie of vooruitgang. Een splintergroep van dit volk is in verbinding met de meer aards georiënteerde Atlanteanen gaan samenwerken om hun macht te vergroten. De aarde werd door hen gezien als exploratiegebied, vanwege de vele belangrijke delfstoffen. De oorspronkelijke gedachte dat de aarde van iedereen was en elk volk daar zijn lichtsteden kon bouwen zonder de anderen te hinderen werd daarmee doorkruist. De aarde moest in zijn totaliteit in hun bezit komen. De door hen ontwikkelde kristallen clusterbom heeft een einde gemaakt aan het hele plan en een grote verwoesting tot gevolg gehad waarvan wij allen nu nog de onbewuste herinneringen aan het verwerken en transformeren zijn.
Het energetisch punt bij Leiden speelde daarin een cruciale rol. In dit gebied was nl. een technologisch centrum aanwezig. In dat centrum werden steeds nieuwe ideeën bedacht en ontwikkeld. De meest geavanceerde kopstukken van het Siriaanse volk waren hier veelvuldig aanwezig. Zij waren mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van vele projecten waarbij kristallen als intermediair werden gebruikt. Als opslagruimte, als bibliotheken enz. " Kristallen computers" waarvan het bereik dusdanig groot was dat zij vanuit de ruimte energie konden overbrengen naar de aarde speelden een rol in dit geheel. Het centrum werd bevolkt door wetenschappers die daar bezig waren met wetenschap, zonder dat hun gevoel daarbij betrokken was. Mede daardoor overschreden zij grenzen die normalerwijs niet overschreden konden en mochten worden. Door het voorbij gaan aan de gevoelstijden hierin en het overgaan in de ontwikkelingstijd ontstond er een discrepantie in het geheel. Er was geen integratie op alle niveaus. Het denken nam het volledig over en dat is de ondergang geweest van dit centrum, de kennis, Atlantis. In dit centrum werden vele kennispatronen ontwikkeld, die nu nog altijd in de energetische kronieken van dit gebied opgeslagen liggen. Gelukkig buiten het bereik van hen die hier verkeerd mee omgegaan zijn. In dit gebied wonen velen die vanuit een bepaalde drive op zoek zijn naar die kennis. Zij die er kwaad mee willen doen en zij die er juist goed mee willen doen.
Het is dus heel precair dat dit gebied ontsloten mag worden. Want de kennis die hier voorhanden is mag zeker niet in verkeerde handen vallen. De Sirianen zelf willen het gebied vrijmaken. Om er in eerste instantie zelf mee te kunnen werken. Te kijken naar wat er allemaal verborgen ligt en te bepalen wat er gebruikt kan worden in het ontwikkelingsplan van deze wereld of juist ontmanteld omdat het zijn tijd ( te) ver vooruit is. Er ligt medische kennis, biologische kennis, nucleaire kennis en wetenschappelijke kennis verborgen van zeer hoog niveau. De aasgieren die al sinds oude tijden rondom deze plek cirkelen om de toegang tot dit laboratorium terug te vinden mogen zeker niet aangemoedigd worden om hier binnen te kunnen gaan.
De Sirianen hebben daarom een plan ontworpen dat er op gericht is deze aasgieren van het toneel te halen. Vaak zijn dit zielen die van oudsher steeds terug keren naar deze plaatsen. Hun blauwdrukken zijn zeer zichtbaar aanwezig in de tijdslijnen van deze plaats. Zij hebben door de eeuwen heen veel schade aangericht. Door zichzelf steeds weer te koppelen aan bepaalde families binnen dit gebied gaven zij hun energie door naar het NU. Zij hebben versluieringen aangebracht dmv van magische spreuken waardoor niemand dan zijzelf de ingangen kenden naar dit geheel. Platformen van macht hebben zij gebouwd en op dat toneel hebben zij veel kwaad gedaan. Zij hebben een ooit zo levendige plek omgebouwd tot een plaats van Macht en hun netwerk strekt zich zeer wijd vertakt uit over de wereld.
Daarom is het dat het Ashtar Command zo hard gewerkt heeft aan het verbreken en het ontmantelen van bepaalde zielsstructuren in dit gebied. Lees alles nog maar eens na wat ik daar de laatste tijd over heb geschreven. Want met de ontsluiting van deze sterrenpoort komen hierin alle waarnemingen tezamen. De verbindingen naar Bakkum spelen een rol, de slavenplatforms, de tijdspoorten die hieraan gekoppeld zijn enz. Het is een enorm proces geweest om door te dringen tot de kern van dit geheel. En langzaam maar zeker komen we dichter bij de ontsluiting. 
Via de tijdspoort zullen veel zielen " verdwijnen" . De Sirianen willen hen die nooit hun blik op vooruitgang richten en steeds belemmeren dat de energie geheeld kan worden weg halen uit het wereldbewustzijn. Zij willen hen een educatief programma aanbieden waarin hun blik verruimd wordt en zij tot inkeer komen. Als dit niet lukt, wordt het hen verhinderd om terug te keren naar de aarde. Zij zullen in quarantaine geplaatst worden in een ander deel van het universum. Hun bewustzijn zal omvat worden door het licht van de Siriaanse ster. Zodat zij gevangen zijn en toch in vrijheid hun ontwikkelingspad kunnen volgen. Echter…niet langer hier op aarde. De algehele tendens van de energie hier is zodanig intentioneel sterk dat zij niet langer in de weg mogen zitten in dit proces.
Daarom is het dat de heropening van deze poort met de grootste omzichtigheid moet geschieden en onder de hoogste bescherming plaats vindt. 
Diepere details van dit proces mag ik daarom niet geven, juist vanwege de veiligheid hiervan. Velen " voelen " dit als het ware aankomen en gebruiken in een laatste krachtsinspanning hun macht om dit plan te saboteren. Het zal hen echter niet lukken, want het geheel wordt omgeven door een zilverblauwe ring van energie. Hierin staat de engel Michael rechtop en hanteert het zwaard van gerechtigheid. De zuiverheid van iemands geweten zal het zwaard omhoog doen wijzen of omlaag en als het omlaag wijst betekent dit dat zo een ziel met de hoogste graad van Michaëlslicht wordt omvat waardoor zijn bewustzijn niet tot ontsluiting kan komen, waardoor het zo een ziel onmogelijk wordt gemaakt om in de diepere structuren van zijn ziel tot integratie met anderen over te gaan. Waardoor iemand op zichzelf blijft staan en zijn macht niet kan koppelen aan die van anderen. Stilzwijgend wordt alles en iedereen op zichzelf gezet en daardoor los gemaakt uit een groepsproces. Ieder op zichzelf kan daardoor niets beginnen of het proces storen.
Jullie lezen wel dat er hier iets heel belangrijks plaats vindt. Families die van oudsher in dit gebied grote macht bezaten worden verdeeld en uit elkaar gehaald. Zij mogen zichzelf niet langer in het bewustzijn van dit gebied enten en zullen structureel verwijderd worden uit het geheel. Wat een ongelooflijk proces. We kunnen alleen maar dankbaar zijn en diep in onszelf erkennen en herkennen dat dit alles overschenen wordt door het licht van Grote Meesterzielen die precies weten wat zij doen en waarom. 
Langzaam maar zeker dringen de sterrenvolkeren weer door tot ons aarde mensen en komen zij helpen om hun en onze plannen te verwezenlijken. Onze roep om hulp is wel degelijk gehoord. Zij komen ons uit ons isolement halen en dringen met hun kracht en licht door de turbulentielagen van ons bewustzijn heen.
Alle jaren van zuiveringen en energieombouw beginnen hun vruchten af te dragen.
Daarom heet ik hen die op zuivere wijze contact met ons maken van harte welkom en nodig ik hen uit via ons, met ons en met elkaar de ingeslagen weg te vervolgen.
De Sirianen komen zieltjes plukken…als bloemen uit het veld worden zij geoogst en elders weer geplant. Op zeer onverwachte wijze zullen deze zielen vertrekken, heel plotseling en direct. In hun slaap. Door een hartstilstand, door een ongeluk waarbij zij anderen niet kunnen schaden enz. Op liefdevolle doch doortastende wijze gaat dit proces van start. En er is geen weg terug. 
De energie van de Paastijd zal dit alles omvatten en doorstralen. Het hart van Meester Jezus zal de violette vlam en de witte kracht van Shamballa loslaten. Wij zullen stralen in het licht van deze tijd en opgeroepen worden om ons steentje bij te dragen. Wees hierin juist wie je bent, zodat dit zuiverende licht in je omgeving kan doordringen en tot actie over kan gaan. 
De tijd van lijden is voorbij……
We gaan over naar de nieuwe fase.

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email